До уваги Депонентів (які до 05.08.2014 уклали з ПАТ «УПБ» Договір про обслуговування  рахунку в цінних паперах).

            Депозитарна установа Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк", з метою приведення договірних відносин у відповідність до норм законодавства, повідомляє клієнтів про необхідність здійснити дії  щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених до 05.08.2014 року (укласти договори в новій редакції) у відповідність до Рішення НКЦПФР від 24.06.2014 року №807 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України".

 

         До уваги Депонентів (які до 12.10.2013 уклали з ПАТ «УПБ» Договір про відкриття рахунку в цінних паперах).

            Депозитарна установа Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк", з метою приведення договірних відносин у відповідність до норм законодавства, повідомляє клієнтів про необхідність укладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у зв’язку із набранням чинності 12.10.2013 року Закону України «Про депозитарну систему України» та нових нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

         До уваги власників цінних паперів, рахунки в цінних паперах яким були відкриті в процесі дематеріалізації.

            Депозитарна установа Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк", інформує, що Розділ VI Закону України «Про депозитарну систему України» передбачає, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

            У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

            З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власникам цінних паперів, яким відкриті рахунки у цінних паперах, в процесі дематеріалізації необхідно звернутися до Управління депозитарної діяльності Банку.

            За додатковою інформацією звертатись до фахівців Управління депозитарної діяльності особисто, за тел. (044) 568-52-36, або письмово на адресу: 02660, м.Київ, вул.Марини Раскової, 15. 

 

Український Професійний Банк здійснює професійну депозитарну діяльність на ринку цінних паперів з 2004 року. 
Підставою для роботи усіх трьох відділів є наявність кваліфікованого і сертифікованого НКЦПФР персоналу та ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування

 

Серед клієнтів (депонентів) депозитарної установи - недержавні пенсійні фонди, корпоративні та пайові інвестиційні фонди, професійні учасники ринку цінних паперів, юридичні та фізичні особи, резиденти і нерезиденти. 

 

Тарифи на депозитарні послуги не передбачають абонентної плати. Зберігання цінних паперів, належних фізичним особам, здійснюється безкоштовно.

Депозитарні послуги надаються депонентам на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, а з інститутами спільного інвестування крім цього договору укладається договір про обслуговування активів. 

ПАТ «УПБ» виконує такі основні функції:

 • депозитарний облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмеження на рахунках у цінних паперах депонентів; 
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; 
 • обслуговування корпоративних операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів та переведених до депозитарної установи при дематеріалізації акцій; 
 • обслуговування активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів

Крім того ми активно обслуговуємо угоди з цінними паперами, що укладені на організаторах торгівлі та виконуються з попереднім резервуванням цінних паперів. 

При обслуговуванні активів інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів депозитарна установа здійснює контроль:

 • за діяльністю компанії з управління активами стосовно відповідності операцій з активами фонду, в тому числі і з неемісійними цінними паперами, розміщення та викупу цінних паперів фонду у відповідності до регламенту та проспекту емісії; 
 • за правильністю розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією. 
 • за списанням грошових коштів з поточних рахунків фондів; 
 • за виплатою винагороди компанії з управління активами та розподілом прибутку. 

З набранням чинності 19 червня 2013 р. нового Положення про провадження депозитарної діяльності у ПАТ «УПБ» з’явилася можливість надавати нові види послуг, а саме:

 • здійснювати засвідчення довіреностей від фізичних осіб – депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються в Зберігача на рахунках у цінних паперах депонентів; 
 • забезпечувати інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами, які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору; 
 • виконувати функції реєстраційної комісії, лічильної комісії при проведенні загальних зборів акціонерів. 

За окремим договором з будь-яким емітентом цінних паперів ми, як депозитарна установа, можемо отримувати від національного депозитарію зведені облікові реєстри для цього емітента. 

Депозитарна установа ПАТ «УПБ» здійснює виплати доходів депонентам за корпоративними цінними паперами та за державними цінними паперами. 

 

Інформація, що додатково надається клієнту ПАТ «УПБ», як фінансовою установою, до укладання договору про надання фінансової послуги.

 

Контактні особи:

Начальник Управління депозитарної діяльності 
Антонюк Наталія Михайлівна 
 
Начальник Відділу обслуговування активів інститутів спільного інвестування 
Савченко Микола Сергійович 
 
Провідний економіст відділу обслуговування рахунків у цінних паперах 
Бєлова Оксана Олександрівна 
 
Провідний економіст відділу обслуговування рахунків у цінних паперах 
Скоробреха Наталія Володимирівна