Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19019775
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "УПБ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 02660
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: Марини Раскової
Будинок: 15
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0444618296
Номер факсу емітента: 0444618260
Веб-сайт емітента: upb.com.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.06.2013

 

Вступ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» працює на ринку банкiвських послуг 21 рік, є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Український Професiйний Банк", правонаступника Акцiонерного банку "Український Професiйний Банк", який є правонаступником Акцiонерного банку "Меблiбанк", створеного згiдно з рiшенням установчих зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 16 березня 1994 року) шляхом реорганiзацiї комерцiйного банку розвитку меблевої промисловостi України "Меблiпромбанк" (зареєстрованого Нацiональним банком України 30 сiчня 1992 року за № 83) з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю у вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерний банк "Меблiбанк".
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 липня 1997 року (протокол № 9) змiнено назву банку з "Акцiонерний банк "Меблiбанк" на "Акцiонерний банк "Український Професiйний Банк".
На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02 липня 2001 року (протокол № 3) назву банку "Акцiонерний банк "Український Професiйний Банк" змiнено на "Вiдкрите акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк".
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02 вересня 2010 року (протокол № 3) назву банку "Вiдкрите акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк" змiнено на "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»".
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» виступає правонаступником по всiх правах i зобов'язаннях Вiдкритого акцiонерного товариства "Український Професiйний Банк". Банк дiє на всiй територiї України як мiжрегiональний банк i є унiверсальним банком.
Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

1.1.Повне найменування Банку:
українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»;
англійською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN PROFESSIONAL BANK».
Скорочене найменування:
українською мовою – ПАТ «УПБ»,
англійською мовою – PJSC «UPB».
Ідентифікаційний код 19019775.
1.2.Державну реєстрацію Банку проведено у Дніпровській районній у місті Києві державній адміністраціії 30.01.1992 р.
Місцезнаходження Банку: Україна, 02660, м. Київ, вул.Марини Раскової, 15.
Засоби зв'язку: телефон (044) 461-82-60,
e-mail: upb@upb.com.ua
веб-сторінка в мережі Інтернет: http://www.upb.ua
Робота з акціонерами та інвесторами емітента проводиться за місцезнаходженням Банку в Управлінні депозитарної діяльності ПАТ "УПБ", тел.(044) 568-52-36, спеціальний підрозділ не створювався.
1.3.Банк існує 21 рік з дати його державної реєстрації, створений на невизначений строк.

1.4. Протягом звітного періоду Банк не купував і не продавав понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.

1.5. В 2-му кварталі створено Відділ кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу Управління продаж Департаменту корпоративного бізнесу.
На протязі 2 кварталу 2013 року змін у регіональній мережі Банку не відбувалось.
Станом на кінець звітного періоду регіональна мережа Банку налічує 47 відділень.
1.6. Протягом звітного періоду дочiрнi пiдприємства Банку не створювались.

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу складав:
на початок звітного періоду: 500 000 тис.грн.,
на кінець звітного періоду: 500 000 тис.грн.
Розмір власного капіталу складав:
на початок звітного періоду: 607 138 тис.грн.,
на кінець звітного періоду: 629 012 тис.грн.

1.8. Протягом звітного періоду ніяких змін стосовно набуття або припинення членства (участі) ПАТ "УПБ" в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інші об'єднаннях підприємств, групах субєктів господарювання, фінансово-промислових групах, холдингових компаніях тощо) не відбувалось.
Результати фінансово-господарської діяльності емітента суттєво не залежать від інших учасників.
Станом на кінець звітного періоду ПАТ "УПБ" є членом (учасником/партнером):
Найменування об'єднання: Асоціація «Незалежна асоціація банків України», членство. Місцезнаходження об'єднання: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, поверх 13, офіс 25, м. Київ, Україна, 03150
Основна мета асоціації полягає у вирішенні будь-яких питань між учасниками ринку фінансів, спільному забезпеченні захисту їх інтересів та вибудовування єдиної лінії взаємовідносин з Національним банком України та іншими державними органами.
Асоціація у своїй діяльності використовує досвід та знання кращих представників банківської справи; всебічно сприяє побудові стабільної фінансової системи України, допомагає банкам України вирішувати проблеми. Згідно з визначеними напрямками діяльності Асоціації створено 5 комітетів:
•Комітет з питань грошово-кредитної політики та валютного регулювання;
•Комітет з питань оподаткування та обліку;
•Комітет з питань регуляторної політики і нагляду;
•Комітет з питань захисту прав кредиторів;
•Комітет з питань банківської інфраструктури та платіжних систем.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз". Місцезнаходження об'єднання: 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/2. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
Асоцiацiю "Український Кредитно-Банкiвський Союз" (далi по тексту - Кредитно-Банкiвський Союз) створено з метою сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги, забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою системою.
Кредитно-Банкiвський Союз продовжує дiяльнiсть Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" пiсля змiни її найменування, згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Асоцiацiї "Київський Банкiвський Союз" (протокол № б/н вiд 12.05.2005 р.), i є її правонаступником.
Головною метою дiяльностi Українського Кредитно-Банкiвського Союзу є сприяння розвитку банкiвської системи України, забезпечення консолiдацiї, координацiї i спiвробiтництва мiж фiнансово-кредитними установами, їх об'єднаннями, взаємодiя з органами державної влади й управлiння.
До основних завдань Українського Кредитно-Банкiвського Союзу належать:
- захист прав та законних iнтересiв членiв Українського Кредитно-Банкiвського Союзу;
- об'єднання й координацiя зусиль фiнансово-кредитних установ у впровадженнi спiльних програм по розвитку банкiвських послуг;
- органiзацiя професiйних зустрiчей, зборiв, семiнарiв, конгресiв, а також пiдготовка спецiалiстiв рiзних рiвнiв квалiфiкацiї для банкiвських та iнших фiнансово-кредитних установ, проведення дискусiй, сприяння розробцi галузевих програм полiпшення стану безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища;
- налагодження тiсного спiвробiтництва з органами державної влади та управлiння, представництво iнтересiв його членiв у цих органах;
- розробка пропозицiй та участь в пiдготовцi та реалiзацiї нацiональних, регiональних i галузевих програм розвитку;
- здiйснення спiвробiтництва з iншими фiнансово-кредитними установами, в т.ч. закордонними та їх об'єднаннями.
Для виконання вказаних завдань Українського Кредитно-Банкiвський Союз здiйснює свою дiяльнiсть в наступних напрямках:
- представництво та захист загальних iнтересiв фiнансово-кредитних установ в органах державної влади i державного управлiння, а також у судах, господарських i у третейських судах;
- проведення наукових i аналiтичних експертиз та iнших дослiджень, пов'язаних з фiнансово-кредитними, економiчними та правовими проблемами;
- пiдготовка проектiв законодавчих актiв та iнших нормативних актiв, рекомендацiй, проектiв програм, що регулюють фiнансово-банкiвську дiяльнiсть з метою їх подальшого прийняття уповноваженими органами державної влади та управлiння;
- видавнича дiяльнiсть, органiзацiя обмiну iнформацiєю мiж Українським Кредитно-Банкiвським Союзом та його членами, в т.ч. з метою проведення обгрунтованого i неупередженого системного аналiзу ситуацiї у фiнансово-кредитних установах та прогнозування розвитку фiнансового ринку України;
- пiдготовка експертних висновкiв з питань банкiвської дiяльностi.
ПАТ "УПБ" є членом Асоцiацiї з 15.02.1994 р. по теперiшнiй час.
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї, один iз банкiв-засновникiв.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв. Місцезнаходження об'єднання: 02660, м.Київ, вул.Марини Раскової, 15. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
Асоцiацiя українських банкiв (АУБ) (далi - Асоцiацiя) створена для сприяння розвитку банкiвської системи України, представництва iнтересiв своїх членiв у органах державної влади та управлiння, захисту прав банкiв, забезпечення зв'язкiв з громадськiстю, закордонними банками та їх об'єднаннями.
Асоцiацiя є недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя, що об'єднує українськi банки та банкiвськi об'єднання (далi - банки).
Основними завданнями Асоцiацiї є:
- захист прав та iнтересiв банкiв - членiв Асоцiацiї, забезпечення правових гарантiй їхньої дiяльностi;
- сприяння створенню правової бази банкiвської дiяльностi;
- сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму керiвникiв, спецiалiстiв банкiв;
- ознайомлення громадськостi з дiяльнiстю банкiв та їх роллю в економiчному життi України;
- сприяння реалiзацiї положень антимонопольного законодавства у сферi банкiвської дiяльностi;
- утвердження взаємної довiри надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у взаємовiдносинах мiж банками та клiєнтами, забезпечення дотримання Кодексу честi українського банкiра;
- доведення до банкiв через Iнформацiйний бюлетень Асоцiацiї та iншi видання законодавчих та нормативних актiв органiв державної влади i управлiння, Нацiонального банку України (далi - НБУ), Вищого господарського суду України з питань, що стосуються сфери банкiвської дiяльностi;
- нерозголошення членами Ради Асоцiацiї (далi - Рада) та працiвниками виконавчого органу всього, що являє собою банкiвську та комерцiйну таємницю, навiть пiсля завершення їхньої дiяльностi в Асоцiацiї.
Для досягнення зазначених завдань Асоцiацiя:
- аналiзує проекти законодавчих актiв, якi стосуються банкiвської дiяльностi, домагається прийняття її зауважень i пропозицiй комiсiями Верховної Ради України, урядом пiд час розгляду проектiв законодавчих i нормативних актiв, якi стосуються банкiвської дiяльностi;
- пiдтримує i розвиває дiловi контакти з Верховною Радою, Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв України;
- спiвробiтничає з НБУ щодо вироблення основних напрямiв грошово- кредитної, податкової полiтики, бере участь в розробцi проектiв iнструкцiй та iнших нормативних документiв НБУ, якi регулюють дiяльнiсть комерцiйних банкiв;
- створює спiльно з вiдповiдними навчальними закладами школи, центри i курси пiдготовки та перепiдготовки кадрiв; - спiвробiтничає з засобами масової iнформацiї, проводить прес- конференцiї, видає iнформацiйний бюлетень та iншi матерiали;
- надає консультацiї та допомогу членам АУБ у всiх справах, що стосуються дiяльностi українських банкiв, сприяє роботi Третейського суду Асоцiацiї;
- самостiйно i разом з НБУ органiзовує симпозiуми , семiнари, обмiн досвiдом роботи, сприяє встановленню дiлових контактiв;
- вивчає i поширює досвiд, дає рекомендацiї щодо ефективного здiйснення банкiвських операцiй та стандартизацiї банкiвських процедур, а також надає допомогу банкам в органiзацiї їхньої роботи;
- надає допомогу в подоланнi обставин, що тимчасово погiршують стан лiквiдностi банкiв;
- координує дiяльнiсть банкiв у сферi спiльних iнтересiв членiв Асоцiацiї;
- залучає представникiв банкiв до участi в заходах, що проводяться органами державної влади та управлiння з метою розвитку економiки та банкiвської справи;
- створює або виступає засновником пiдприємств, установ та органiзацiй;
- вирiшує в центральних, а також регiональних органах державної влади питання, пов'язанi з застосуванням банкiвського законодавства, оподаткуванням банкiв, а також антимонопольною дiяльнiстю;
- звертається до правоохоронних органiв з метою захисту iнтересiв комерцiйних банкiв та їх працiвникiв.
Функцiї та термiн участi емiтента у вiдповiдному об'єднаннi.
Члени Асоцiацiї реалiзують свої права та законнi iнтереси, а також виконують свої обов'язки перед Асоцiацiєю безпосередньо через керiвника банку або уповноваженого ним представника.
Члени Асоцiацiї, вiдповiдно до статуту мають рiвнi права та обов'язки в тому числi:
- обирати керiвнi органи Асоцiацiї та бути обраними до них;
- брати участь у роботi над документами, що визначають головнi напрями дiяльностi Асоцiацiї, подавати до Ради Асоцiацiї пропозицiї, спрямованi на захист iнтересiв i вдосконалення дiяльностi Асоцiацiї та банкiв;
- користуватися iнтелектуальними розробками та матерiально- технiчними засобами, а також послугами, консультацiями та рекомендацiями, якi надаються виконавчим органам Асоцiацiї;
- одержувати пiдтримку Асоцiацiї пiд час розгляду спiрних питань в органах державної влади та управлiння, а також в НБУ;
- входити до складу регiональних об'єднань банкiв або обласних вiддiлень Асоцiацiї, добровiльно виходити з Асоцiацiї, попередивши про це не пiзнiше нiж за два мiсяцi;
- вчасно сплачувати членськi внески та iншi платежi, якi визначенi Радою та З'їздом Асоцiацiї; ПАТ "УПБ" є членом Асоцiацiї з 11.03.1994р. по теперiшнiй час.
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї.
Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв SWIFT "УкрСВIФТ". Місцезнаходження об'єднання: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори. Керування дiяльнiстю Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 120 українських фiнансових установ. Першi вiсiм українських банкiв було пiдключено до мережi СВIФТ у вереснi 1993 року. ПАТ "УПБ" є членом асоцiацiї з 28.03.2008р. по теперiшнiй час.
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - член Асоцiацiї.
Найменування об'єднання: Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй". Місцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
БЮРО - юридична особа, предметом дiяльностi якої є виключно ведення кредитних iсторiй (збiр, оброблення, зберiгання, захист та використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю), а також здiйснення iншої дiяльностi, що має на метi реалiзацiю положень Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй".
БЮРО у своїй дiяльностi щодо збору iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю, керується Законом України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй", iншими нормативно-правовими актами, Договорами про надання iнформацiйних послуг у сферi формування та обiгу кредитних iсторiй, укладеними iз Користувачами, Положенням Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй" про правила формування i ведення кредитних iсторiй та внутрiшнiми документами БЮРО.
Метою дiяльностi БЮРО є збiр, накопичення, оброблення, зберiгання та надання iнформацiї по своєчасному виконанню фiзичними i юридичними особами своїх фiнансових зобов'язань, пiдвищення захисту кредиторiв i позичальникiв, зниження кредитних ризикiв, сприяння пiдвищенню iнформацiйної прозоростi на ринку фiнансових послуг i формування позитивного iмiджу добросовiсних позичальникiв, укрiплення їх дiлової репутацiї та iнвестицiйної привабливостi, а також здiйснення господарської, фiнансової, зовнiшньоекономiчної, iнвестицiйної та iншої дiяльностi i одержання на цiй основi прибутку учасниками товариства.
БЮРО здiйснює дiяльнiсть у таких напрямках:
- збiр, обробка, використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю;
- надання послуг, пов'язаних з веденням кредитних iсторiй;
- надання послуг, пов'язаних з обробкою та аналiзом iнформацiї, що складає кредитну iсторiю;
- зберiгання iнформацiї, що складає кредитну iсторiю;
- надання кредитних звiтiв;
- надання кредитних звiтiв у виглядi розрахункового кредитного рейтингу суб'єкта кредитної iсторiї;
- надання фiзичним та юридичним особам консультацiйних послуг, пов'язаних з основною дiяльнiстю товариства;
- проведення рекламних компанiй, семiнарiв, конференцiй, тощо, пов'язаних з основною дiяльнiстю товариства;
- проведення маркетингових, статистичних та iнших дослiджень;
- видання та реалiзацiя спецiальної лiтератури i предметiв iз символiкою бюро;
- надання послуг, пов'язаних iз забезпеченням обiгу iнформацiї про використання пiдроблених або вкрадених документiв, цiнних паперiв i платiжних iнструментiв;
- ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, експортно-iмпортних операцiй вiдповiдно до предмету дiяльностi товариства;
- ведення iнших видiв дiяльностi, що не суперечать дiючому законодавству та основному виду дiяльностi, згiдно законодавства України, що регулює обiг iнформацiї про кредитнi iсторiї.
БЮРО здiйснює дiяльнiсть по веденню кредитних iсторiй самостiйно без доручення її здiйснення третiм особам. Ця дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй" не порушує банкiвську або комерцiйну таємницю.
В своїй дiяльностi по формуванню та органiзацiї доступу до iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю, БЮРО керується наступними принципами:
- забезпечення конституцiйних прав i свобод суб'єктiв кредитних iсторiй;
- адекватнiсть обсягiв iнформацiї цiлям, для яких вони збираються;
- значимiсть, всебiчнiсть, об'єктивнiсть, повнота i достовiрнiсть iнформацiї;
- регулярнiсть та безперервнiсть надходження iнформацiї;
- цiльове використання iнформацiї;
- строковiсть зберiгання iнформацiї;
- конфiденцiйнiсть iнформацiї та її захист;
- збiр i надання iнформацiї, що складає кредитну iсторiю, виключно за згодою суб'єкта цiєї кредитної iсторiї;
- незалежнiсть БЮРО.
ПАТ "УПБ" є одним iз засновникiв Приватного акцiонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй" з 29.07.2005 р. по теперiшнiй час.
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - Член БЮРО, один iз банкiв-засновникiв.
Найменування об'єднання: Платiжна система "Українська нацiональна розрахункова картка". Місцезнаходження об'єднання: Київська обл., Сквирський р-н, с.Безпечна, хутiр Ордаша, 19. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
Платiжна система УкрКарт - це спiльний проект, створений зусиллями її банкiв-учасникiв. Вiн дозволяє банкам реалiзувати себе у картковому бiзнесi в якостi повноправного учасника ринку. З першого ж дня роботи у платiжнiй системi банк починає працювати на себе, зникає потреба в реалiзацiї агентських схем. Банк починає емiсiю власних (а не банка-спонсора) карток, якi приймаються в усiх регiонах України на спiльнiй iнфраструктурi платiжної системи УкрКарт.
До складу платiжної системи входять платiжна органiзацiя, головний процесинговий центр УкрКарт, розрахунково-клiринговий центр, розрахунковий банк, банки-учасники, картодержателi, ретейлери та технологiчнi партнери.
Функцiї розрахункового банку в платiжнiй системi УкрКарт виконує ПАТ "УПБ".
Вiдносини мiж учасниками платiжної системи регулюються договорами. Усi права, обов`язки та функцiї кожного з учасникiв визначено правилами платiжної системи. Правила платiжної системи УкрКарт вiдповiдають вимогам законодавства України та Постановам НБУ, що регламентують роботу платiжних систем. "Положення про платiжну систему УкрКарт" узгоджене з Нацiональним банком України у вереснi 2000 року. При складаннi Правил роботи Платiжної системи УкрКарт, був використаний досвiд роботи мiжнародних платiжних систем, що дозволило, по-перше, уникнути помилок при формуваннi платiжної системи УкрКарт, по-друге, полегшує банкам - учасникам УкрКарт подальшу iнтеграцiю з мiжнародними платiжними системами.
Функцiї та термiн участi емiтента у вiдповiдному об'єднаннi.
ПАТ "УПБ" є членом ПрАТ "УкрКарт" з 05.12.2000р. по теперiшнiй час. Позицiї емiтента в структурi об'єднання - принциповий член, розрахунковий банк, один iз банкiв-засновникiв.
Найменування об'єднання: Visa International, Service Association, CEMEA. Місцезнаходження об'єднання: London W26WH, United Kingdom. Visa International, Service Association, CEMEA, PO box 39662. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
Мiжнародна платiжна система. Visa International - це глобальна платiжна система. Її учасниками є понад 14800 банкiвських установ у бiльш нiж 200 країнах свiту. Нинi емiтовано понад 2,1 млрд. карток. Загальний обсяг обiгу коштiв на кiнець 2012 року становив понад 6.4 трлн. доларiв США. Це ефективна та безпечна платiжна система, яка дає масу переваг та зручностей в усьому свiтi. Visa - безумовний лiдер в областi Iнтернет платежiв. Серед завдань компанiї сприяння пiдвищенню фiнансової грамотностi населення та розвиток культури кредитування.
Карти Visa дозволяють їхнiм власникам легко, зручно i безпечно робити покупки, оплачувати послуги i подорожувати по свiту. Карти Visa приймаються бiльш нiж у 24 мiльйонах торгово-сервiсних пiдприємств i обслуговуються бiльш нiж у 1,9 мiльйонiв банкоматiв по всьому свiту.
ПАТ "УПБ" є членом ПС "Visa" з 20.12.2002р. по теперiшнiй час.
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - асоцiйований член.
Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Місцезнаходження об'єднання: 01034, м.Київ, вул.Ярославiв Вал, 32-А. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд гарантування вкладів фiзичних осiб - державна, спецiалiзована установа, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Фонд є юридичною особою, має вiдокремлене майно, яке є об'єктом права державної власностi i перебуває у його повному господарському вiданнi.У своїй дiяльностi Фонд керується Конституцiєю України, чинним законодавством та дiє на пiдставi Положення про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України та Нацiональним банком України. Керiвним органом Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв України, двох представникiв Нацiонального банку України та одного представника асоцiацiї банкiв. Питання, що пов'язанi з поточною дiяльнiстю Фонду, вирiшує виконавча дирекцiя, кiлькiсний склад якої затверджується адмiнiстративною радою. Основною цiллю дiяльностi Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв.З метою забезпечення захищеностi вкладiв фiзичних осiб Фонд вiдповiдно до визначеного ним порядку встановлює для банкiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Фонду обов'язковi стандарти - вимоги до банкiв щодо їх членства у Фондi, якi встановлюються нормативно-правовими актами Фонду. Учасником Фонду є банк, який виконує встановленi Нацiональним банком України економiчнi нормативи щодо достатностi капiталу i платоспроможностi та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.
ПАТ "УПБ" здiйснює нарахування регулярного збору до Фонду.
ПАТ "УПБ" є постiйним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 11 лютого 2000 року (Свiдоцтво учаснику фонду № 122).
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - постiйний учасник Фонду.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД). Місцезнаходження об'єднання: 01133 Україна, Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61. Стислий опис дiяльностi об'єднання.
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) - об'єднання юридичних осiб, що отримали лiцензiю на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв (депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi реєстратора власникiв iменних цiнних паперовi, депозитарної емiтента, а саме дiяльностi з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв). ПАРД, вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ПАРД є саморегулiвною органiзацiєю, що створена у формi асоцiацiї.
В своїй дiяльностi ПАРД сприяє розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж суб`єктами фондового ринку в галузi ведення реєстрiв власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi. Забезпечує iнформацiйну, методичну i технiчну пiдтримку членiв ПАРД. Здiйснює представницькi функцiї i захищає iнтереси членiв асоцiацiї у державних органах та iнших установах, допомагає цим органам i установам в розробцi законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв. Розробляє i впроваджує у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної поведiнки на фондовому ринку. Забезпечує посередництво у вирiшеннi спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами. Сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму персоналу, що здiйснює реєстраторську та депозитарну дiяльнiсть.
Функцiї та термiн участi емiтента у вiдповiдному об'єднаннi.
Член ПАРД, вiдповiдно до статуту асоцiацiї:
- бере участь у Загальних зборах ПАРД;
- отримує вiд органiв асоцiацiї iнформацiю про її дiяльнiсть, консультацiї з питань професiйної дiяльностi;
- бере участь у програмах та заходах, що проводяться асоцiацiєю;
- сповiщає письмово асоцiацiю про випадки порушення законодавства України з питань професiйної дiяльностi на фондовому ринку, внутрiшнiх документiв та правил ПАРД, що допущенi її членами;
- сплачує разовi та перiодичнi внески;
ПАТ "УПБ" є членом ПАРД з 26.03.2004р. по теперiшнiй час.
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї.
Найменування об'єднання: Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа". Місцезнаходження об'єднання: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В.
ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (далi - Бiржа) була зареєстрована Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 341 вiд 15 травня 1995 року та Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - ДКЦПФР) вiд 3 липня 1997 року Бiржа створена, як недержавний ринковий iнститут загальнонацiонального значення для роботи на ринку цiнних паперiв. Головним напрямом дiяльностi бiржi є органiзацiя торгiв цiнними паперами. Опис дiяльностi Бiржi: - забезпечує захист вiд неправомiрних дiянь iнших учасникiв Бiржi; - розробляє правила i стандарти здiйснення професiйної дiяльностi своїми учасниками та контролює їхнє дотримання; - встановлює порядок оформлення та облiк документiв, що використовуються учасниками Бiржi пiд час операцiй з цiнними паперами; - розробляє правила, що обмежують манiпулювання цiнами пiд час проведення операцiй з цiнними паперами; - здiйснює контроль за виконанням санкцiй i заходiв, що застовуються вiдносно учасникiв Бiржi.
ПАТ "УПБ" є членом Бiржi з 09.11.2001р. по теперiшнiй час.
Позицiї емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї.
Найменування об'єднання: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
Фондова біржа ПФТС здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Фондова біржа ПФТС є найбільшим організатором торгівлі на ринку цінних паперів України; підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу.
Торговельна система Фондової біржі ПФТС функціонує з 1997 року та технологічно складається з «Ринку котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться аукціони з продажу цінних паперів Фондом державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення (IPO) власних цінних паперів, або навпаки, розпродають власні активи в цінних паперах.
Дата вступу до Асоціації: 14.09.2007
Дата набуття статусу члена біржі: 15.08.2008
Найменування об'єднання: Публічне акціонерне товариство «Українська біржа», членство.
Місцезнаходження об'єднання: 01601, г. Киев, ул. Шелковичная, 42/44, Бизнес-центр "Горизонт". Основна мета основи біржі - підвищення конкурентоспроможності фінансового ринку України і створення умов для залучення в економіку країни не лише іноземного, але і внутрішнього капіталу. Функції фондової біржі полягають в забезпеченні регулярного функціонування організованого ринку цінних паперів і похідних фінансових інструментів.
Найменування об'єднання: Пенсійний фонд України, партнерство.
Місцезнаходження об'єднання: 04053, м.Київ, вул. Воровського, 16
Основними завданнями Головного управління Пенсійного фонду України є:
- наповнення бюджету Пенсійного фонду України, збір та акумуляція коштів;
- впровадження персоніфікованого обліку відомостей в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
- призначення і виплата пенсій пенсіонерам міста.
Виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів грошової допомоги, виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги.
Найменування об'єднання: Державна іпотечна установа, партнерство.
Місцезнаходження об'єднання: 01133, Україна, Київ, б-р Лесі Українки, 34
офіс 201
Основною метою діяльності Державної іпотечної Установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування.
Найменування об'єднання: Німецько-Український фонд, співпраця.
Місцезнаходження об'єднання: 252008, Київ-8, вул. Інститутська, 9
Німецько-Український фонд, співпраця. 18 липня 2011 р. Німецько-Український фонд є фінансовою установою особливого виду, створеною на виконання Указу Президента України від 1 червня 1998 р. N 574 "Про Німецько-Український фонд" для підтримки малого та середнього підприємництва в Україні.
Німецько-Український фонд підписав Угоди про партнерство з банками-партнерами, в т. ч. з ПАТ "Український Професійний Банк", відповідно до яких банки мають можливість приймати участь у всіх діючих і перспективних програмах і проектах Німецько-Українського фонду. Одними з таких програм і проектів Німецько-Українського фонду є Програма мікрокредитування (метою якої є кредитування мікро, малих і середніх приватних підприємств) і Проект "Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування в сільській місцевості".
Найменування об'єднання: Асоціація «Фондове Партнерство», членство.
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
Створена для сприяння розвитку відкритого і рівно-доступного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку, впровадження правил і стандартів професійної поведінки, захист інтересів своїх членів, підтримання належного балансу між інтересами членів Асоціації та інвесторами.
Дата вступу до Асоціації 14.09.2007р.
Найменування об'єднання: Асоціація «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ», членство.
Місцезнаходження об'єднання: 01004 м. Київ, вул. Дарвіна, 1.
Асоціація є відкритим добровільним договірним об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами.
Захист інтересів членів Асоціації шляхом нормативних ініціатив, що спрямовані на забезпечення стабільного розвитку та модернізації інфраструктури вітчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизації діяльності, представництва членів у відносинах з органами державної влади.
Дата вступу: 04.03.2009 р.

1.9. Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Український Професійний Банк” відбулися 17 квітня 2013 р.
вид зборів - чергові.
кворум загальних зборів - 95.06945%.
Рішення про проведення зборів акціонерів прийнято на спільному засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ “УПБ” (протокол № 5/42/1 від 01 березня 2013 року).
Питання порядку денного зборів:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “УПБ” та затвердження регламенту роботи зборів.
2.Звіт Правління банку про результати діяльності ПАТ “УПБ” за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради про здійснення контролю за діяльністю ПАТ «УПБ» у 2012 р.
4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “УПБ” у 2012 році та його затвердження.
5. Затвердження фінансового річного звіту та балансу ПАТ “УПБ” за 2012 рік.
6. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку ПАТ “УПБ” за 2012 рік та виконання законодавчих вимог щодо здійснення обов’язкових
відрахувань до резервного фонду.
8. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Український Професійний Банк»
9. Про затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “УПБ” та затвердження регламенту роботи зборів.
Доповідач: Голова Наглядової ради – Балушка Є.М.
Постановили:
1.1. Затвердити лічильну комісію у наступному складі:
Савченко Микола Сергійович; Мисик Наталія Георгіївна; Нічога Олексій Ігорович.
1.2. Головою зборів обрати Балушку Євгена Мечиславовича; секретарем зборів - Антонюк Наталію Михайлівну.
1.3. Затвердити наступний регламент роботи зборів: на доповіді по 1, 5, 6, 7, 8 та 9 питанню порядку денного надати 10 хв. ; по 2 – 20 хв, по 3,4 - 15 хв, . Для виступів при обговоренні питань порядку денного надати 5 хв.
2.Звіт Правління банку про результати діяльності ПАТ “УПБ” за 2012 рік.
Доповідач: Голова Правління - Лихочас А.О
Постановили: Затвердити Звіт Правління банку про результати діяльності ПАТ “УПБ” за 2012 рік .
3.Звіт Наглядової ради про здійснення контролю за діяльністю ПАТ «УПБ» у 2012 році.
Доповідач: Голова Наглядової ради – Балушка Є.М.
Постановили: Затвердити звіт Наглядової ради про здійснення контролю за діяльністю ПАТ «УПБ» у 2012 році.
4.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “УПБ” у 2012 році та його затвердження.
Доповідач: Голова Ревізійної комісії - Петровський В.Ф.
Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “УПБ” у 2012 році.
5.Затвердження фінансового річного звіту та балансу ПАТ “УПБ” за 2012 рік.
Доповідач: Головний бухгалтер – Тарасенко Т.С.
Постановили: Затвердити фінансовий річний звіт та баланс ПАТ “УПБ” за 2012 рік.
6.Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за 2012 рік.
Доповідач: Головний бухгалтер – Тарасенко Т.С.
Постановили: Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за 2012 рік.
7.Про розподіл прибутку ПАТ “УПБ” за 2012 рік та виконання законодавчих вимог щодо здійснення обов’язкових відрахувань до резервного фонду.
Доповідач: Голова Наглядової ради – Балушка Є.М..
Постановили: Згідно зі Статутом ПАТ «УПБ» та вимогами Національного банку України отриманий в 2012 році прибуток у сумі 45 018 864,34 грн. та нерозподілений прибуток минулих років у сумі 595,01 грн. ( загальна сума 45 019 459,35 грн.)розподілити наступним чином:
- на формування резервного фонду Банку – 5 019 459,35 грн.;
Іншу частину прибутку у сумі 40 000 000,00 грн. залишити нерозподіленим.
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «УПБ».
Доповідач: заступник Голови Правління –Медведєва Н.Г..
Постановили:8.1.Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ"УПБ", виклавши його в новій редакції.
8.2 Правлінню банку погодити нову редакцію Статуту ПАТ «УПБ» в Національному банку України.
8.3. Зареєструвати нову редакцію Статуту ПАТ «УПБ» в державній адміністрації.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку.
Доповідач: заступник Голови Правління –Медведєва Н.Г..
Постановили:Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Український Професійний Банк”, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Український Професійний Банк”, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Український Професійний Банк” , Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Український Професійний Банк» затвердивши їх в новій редакції.
Рішення по всіх питаннях порядку денного прийняті учасниками зборів одноголосно.
Загальна кількість голосів - 475 332 984 , що становить 95.06945% голосуючих акцій.

 

Розділ II. Фактори ризику

2.1. Діяльність будь-якої банківської установи пов’язана з ризиками. Кількість і величина цих ризиків залежать від спектру і обсягу операцій, що здійснює банк. У зв’язку з цим завданням кожного банку є створення такої системи управління ризиками, яка б відповідала складності його операцій і забезпечувала надійний захист коштів клієнтів, вкладників та акціонерів банку. З метою досягнення стратегічних завдань, поставлених Наглядовою радою Банку з метою мінімізації впливу ризиків на діяльність Банку, створено систему управління ризиками.
Основні принципи на яких базується система управління ризиками:
- ризики повинні бути зрозумілими та усвідомлюватись Банком та його керівництвом;
- рівень сукупних ризиків, з якими Банк стикається в своїй роботі, повинен знаходитись в межах рівня толерантності, встановленого Наглядовою радою Банку;
- рішення щодо прийняття визначеного розміру ризику повинні відповідати стратегічним завданням Банку;
- очікувана дохідність повинна компенсувати прийнятий ризик;
- регулятивний капітал повинен покривати загальну суму ризиків, на які наражається Банк; - прагнення досягти високих результатів діяльності повинні відповідати рівню толерантності до ризику.
2.1.1. Ризики, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, включають, але не обмежуються такими:
- наявність суттєвої частки обмежує можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
- ризики інвестування полягають у можливих факторах, які можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі Емітента, тобто є можливість докапіталізації Емітента, що спричинить зменшення частки кожного з акціонерів;
- правові та фінансові чинники можуть обмежувати (заборонити) виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента;
- недостатня ліквідність або інші фактори, можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;
- законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам - Податковий Кодекс України, Закон України "Про акціонерні товариства";
- порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів;
- негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав можуть відповідні судові та виконавчі рішення та ін.
2.1.2. Банк у своїй діяльності ідентифікує наступні ризики.
Кредитний ризик – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку,які виникають через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.
Процес визначення кредитного ризику в УПБ розподілений на оцінку індивідуального та портфельного кредитного ризику. Джерело індивідуального кредитного ризику виступає окремий контрагент Банку – позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінка індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку кредитоспроможності, тобто його здатність своєчасно та у повному обсязі виконати та взяти на себе зобов’язання. Окремо встановлюються найбільш оптимальні ліміти на проведення з даним контрагентом активних операцій.
Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість перед Банком по операціях, яким властивий кредитний ризик.
Управління кредитним ризиком в Українському Професійному Банку здійснюється шляхом оцінки та моніторингу кредитоспроможності позичальників, визначення та встановлення лімітів як на окремих контрагентів, так і на вид активної операції в окремому підрозділі.
Ризик ліквідності – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку, які виникають через неспроможність Банку виконувати свої зобов'язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Політика Банку щодо управління ризиком ліквідності націлена на оптимізацію співвідношення ризику ліквідності та доходності виконаних банком операцій. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов’язання. Відділ управління ризиками розробляє рекомендації щодо оптимізації структури активів та пасивів.
Ризик зміни процентної ставки – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку, які виникають внаслідок несприятливих змін процентних ставок.
У разі несприятливого коливання на ринку процентних ставок Банк наражається на ризик зміни процентних ставок, джерелом якого є дисбаланс активів та пасивів, чутливих до змін процентних ставок. З метою зниження процентного ризику використовується власні підходи щодо управління ризиком зміни процентних ставок. Після чого рекомендації надаються профільному комітету (КУАП) для подальшого розгляду.
Ринковий ризик – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку, які виникають через несприятливі коливання вартості цінних паперів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговому портфелі.
Джерело ринкового ризику є несприятлива динаміка валютних курсів та цін на інструменти процентних ставок. Тому для оцінки ринкового ризику використовується, VAR методологія, зміст якої полягає в визначенні можливих збитків з заданою ймовірністю, проте ціни можуть змінюватись в протилежну сторону, тоді Банк отримуватиме незапланований прибуток. Валютний ризик – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку, які виникають через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.
Особлива увага в УПБ приділяється валютному ризику, який виникає у результаті несприятливих змін курсів. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та позабалансових вимог та зобов’язань виражених в одній валюті.
Операційно-технологічний ризик – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку, що виникають через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору універсальності, надійності, безперервності, керування та контролю.
Операційно-технологічний ризик виникає через помилку, невчасне виконання робіт, шахрайство, також неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи, у тому числі через неадекватність стратегії, політики і використання інформаційних технологій. До інших аспектів операційно-технологічного ризику належать імовірність непередбачених подій, наприклад пожежі або стихійного лиха.
Ризик репутації – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку у зв'язку з дією зовнішніх та внутрішніх факторів, які негативно впливають на сприйняття іміджу Банку клієнтами, контрагентами, акціонерами або органами нагляду.
Ризик репутації впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що тривають. Недбале ставлення до ризику репутації може призвести Банк до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази. Юридичний ризик – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку, у зв'язку з порушеннями або недотриманням банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.
Банк наражається на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін: клієнтами, контрагентами, посередниками, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій Банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.
Стратегічний ризик – це ступінь можливих відхилень від цілей Банку у зв'язку з невірними управлінськими рішеннями, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі.
Цей ризик виникає внаслідок несумісності: стратегічних цілей Банку, бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей, ресурсів задіяних для досягнення цих цілей, якості реалізації цілей банку.
Найбільшими ризиками в банківській діяльності за своїм впливом на фінансову стійкість та платоспроможність Банку є кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризики. Публічне акціонерне товариство «Український Професійний Банк» здійснює управління найбільшими та іншими видами ризику на підставі внутрішніх документів, прийнятих керівними органами Банку, які враховують вимоги та рекомендації Національного банку України та відповідають світовій банківській практиці.
2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
Основними факторами, які впливають на рівень зовнішніх ризиків, є політичні та пов'язані з ними економічні. Усі інші фактори (демографічні, соціальні, географічні) розглядаються крізь призму політичних та економічних факторів.
Серед великої кількості зовнішніх ризиків можна виділити п'ять основних груп:
- ризик форс-мажорних обставин - пов'язаний з виникненням непередбачених обставин, які негативно впливають на діяльність банку та/або його партнерів (стихійні лиха та інше);
- ризик країни - пов'язаний з можливістю настання несприятливих для діяльності банку умов в політичній, правовій, економічній сфері країни, в якій проводить свою діяльність банк;
- зовнішньо – політичний ризик - обумовлений змінами міжнародних відносин, а також політичної ситуації в одній із країн, які впливають на діяльність банку або його партнерів (війни, міжнародні скандали, імпічмент главі держави, закриття кордонів);
- правовий ризик - пов'язаний зі змінами законодавства різних країн; макроекономічний ризик - виникає через несприятливі зміни кон'юнктури на окремих ринках або всієї економічної ситуації в цілому (економічна криза).
- макроекономічний ризик - інфляційний ризик, який пов'язаний з можливою втратою первісної вартості активів.
2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками.
З функціональної точки зору ризик-менеджмент в ПАТ “УПБ” відбувається на рівні: Наглядова рада Банку – затверджує стратегію розвитку, бізнес-план та бюджет Банку, а також встановлює загальний рівень толерантності Банку до ризиків.
Правління Банку несе відповідальність за реалізацію стратегії управління ризиками в Банку і проведення банківських операцій в межах толерантності до ризиків, встановлених Наглядовою радою.
Підрозділ внутрішнього аудиту, який не бере безпосередньої участі в процесі ризик-менеджменту, але проводить оцінку адекватності діючої системи управління ризиками потребам Банку.
Для поточного управління ризиками в Банку створені профільні комітети. Вони здійснюють моніторинг фінансового стану Банку та зовнішнього середовища і визначають заходи з управління ризиками у відповідності до стратегічних цілей, пріоритетів розвитку Банку, затверджених бізнес-планом та до поточної ринкової ситуації.
Профільні комітети мають право надавати свої пропозиції Правлінню Банку з питань корекції поточної діяльності Банку, з метою підвищення ефективності його роботи з урахуванням ризиків, пов’язаних з проведенням банківських операцій.
Профільні комітети:
Кредитний комітет – приймає рішення, щодо надання або відхилення пропозицій за активними операціями, а також встановлює ліміти, умови надання банківських послуг;
Комітет з управління активами та пасивами – проводить аналіз якості активів і пасивів та подає відповідні пропозиції Правлінню Банку, щодо вдосконалення та покращення якості активів і пасивів;
Тарифний комітет – проводить аналіз ринку щодо тарифів на банківські продукти, та подає відповідні пропозиції Правлінню Банку щодо змін тарифів на банківські продукти;
Технологічний комітет – вирішує питання з вдосконалення існуючих та розвитку нових банківських технологій та продуктів, забезпечення високої якості банківських продуктів і обслуговування, встановлюючи технологічні карти, а також здійснює управління операційно-технологічним ризиком.
Стратегічний комітет - формує стратегію Банку, в тому числі стратегічне бачення, місії та стратегічних установок, а також здійснює моніторинг реалізації стратегії підрозділами Банку. Право «вето» в діяльності профільних комітетів не застосовується.
Відділ управління ризиками – кількісно та якісно оцінює ризики на які наражається Банк у своїй діяльності, здійснює контроль на моніторинг, а також своєчасно звітує Правлінню Банку про всі операцій, які несуть ризик. Відділ управління ризиками незалежний (структурно і фінансово) від підрозділів, які приймають на себе ризики (фронт-офіс), та підрозділів, які реєструють факт прийняття ризику і контролюють його величину (бек-офіс). Крім того начальник даного відділу має відповідний статус для забезпечення його незалежності від керівників інших операційних та/чи функціональних підрозділів, а також входить в склад профільних комітетів.
В своїй діяльності Банк використовує наступні методи оцінки ризику:
Value-at-Risk – VAR (вартість під ризиком) – на підставі статистичних показників вимірюється волатильність ринкових показників; їх кореляція дає можливість розрахувати ризиковану вартість кількісних показників, які аналізуються з заданим рівнем істотності.
метод рейтингів – обчислення за визначеною методикою рейтингу окремого контрагента і формування інформації про кредитоспроможність і загальний фінансовий стан; скоринг – система встановлення кредитоспроможності для фізичних осіб і фізичних осіб – підприємців. Система показників дозволяє з максимальною швидкістю і точністю встановлювати реальний фінансовий стан контрагента;
метод аналізу розривів фінансування за діапазонами терміновості “GAP – аналіз” – відповідні активи і пасиви розділяються за валютами, на діапазони терміновості інструментів, після чого проводиться фінансовий аналіз;
стрес-тестування – полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо;
статистичні методи – на основі рядів динаміки, використовуючи статистичні показники середнє значення, дисперсія, коефіцієнт варіації, будуються тренди досліджуваних показників, визначається їх прогнозні значення, а також концентрації.
2.3. ПАТ «УПБ» не має дочірніх підприємств.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1.Основним видом діяльності Емітента є банківська діяльність. За переліком видів діяльності, які здійснює Емітент, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів, Емітент є універсальною кредитно-фінансовою установою та має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової діяльності. Протягом звітного періоду Емітент не розпочинав здійснення нових видів діяльності.
3.2.Основними видами послуг, за рахунок надання яких Емітент отримав доход за звітний період, є послуги з кредитування, за якими Емітент отримує процентні доходи. Емітент не експортує продукцію, товари та послуги. Діяльність Емітента проводиться на території України. Оскільки Емітент є банківською установою, то обсяг виробництва – це загальна сума активів, що становить 3,517 млрд. грн. Сума отриманих доходів наростаючим підсумком становить 230 млн. грн.

3.3 Так як Емітент є банківською установою, то система збуту продаж банківських послуг здійснюється через мережу відділень. За ІI квартал 2013 Емітент не відкривав нових відділень.
3.4.Емітент не здійснює діяльність в сфері виробництва і торгівлі; у зв'язку з цим, інформація про джерела надходження сировини не надається. Не відбулось змін щодо основних постачальників емітента. У звітному періоді відсутні зміни цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари.
3.5. У Емітента немає клієнтів, за рахунок яких було одержано понад 10% доходів від їх загальної суми (має досить велику і диверсифіковану клієнтську базу); у зв'язку з цим, інформація про укладені з такими клієнтами договори та їх істотні умови не надається. За ІІ квартал 2013 року кількість клієнтів банку збільшилась на 3774 осіб.
3.6.Емітент не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями, у зв'язку з чим фінансовий дохід від такої діяльності відсутній.
Протягом звітного періоду емітент не починав і не припиняв здійснення спільної діяльності.

3.7. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, які були отримані та діють:
1.Банківська дiяльнiсть. №132 від 18.10.2011 р., Нацiональний Банк України, безстроково. На пiдставi Банкiвської Лiцензiї №132 вiд 18.10.2011 р., виданої Нацiональним Банком України ПАТ "УПБ" надає банкiвські послуги, визначені частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №132 від 18.10.2011 р., додаток до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №132 від 18.10.2011 р. , видані Національним Банком України, діють безстроково.
2.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами. АГ №399378 від 25.10.2010 р., Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Дата закінчення дії ліцензії - 28.10.2014 р.
3.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. АГ №399375 від 25.10.2010 р., Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Дата закінчення дії ліцензії - 28.10.2014 р.
4.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. АГ №399383 від 25.10.2010 р., Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Дата закінчення дії ліцензії - 28.10.2014 р.
5.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг. АГ №399377 від 25.10.2010 р., Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Дата закінчення дії ліцензії - 28.10.2014 р.
6.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. АГ №399379 від 25.10.2010 р., Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Дата закінчення дії ліцензії - 28.10.2014 р.
7.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. АГ №399380 від 25.10.2010 р., Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Дата закінчення дії ліцензії - 28.10.2014 р.
8.Еквайринг у платiжнiй системi УкрКарт. LА №1л/2009 від 01.01.2013 р., Приватне акцiонерне товариство "Українська Нацiональна розрахункова картка", діє протягом 1 року.
9.Емiсiя платiжних карток з торговим знаком УкрКарт. LI №1л/2009 від 01.01.2013 р., Приватне акцiонерне товариство "Українська Нацiональна розрахункова картка", діє протягом 1 року.
3.8.Протягом звітного періоду Емітент не набув прав інтелектуальної власності та не списував об’єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

3.9.Досліджень у звітному періоді Емітент не проводив.
3.10. За звітний період Емітентом здійснено капітальних інвестицій в основні засоби в сумі 560,1 тис.грн. та нематеріальні активи в сумі 415,0 тис.грн. , які необхідні для проведення господарської діяльності.
Щодо інвестицій в цінні папери, то на кінець звітного периоду ПАТ "УПБ" було інвестовано:
ОВДП на суму 7 млн. грн
облігації вітчизняних підприємств на суму 216 179 тис. грн.,
Інвестиційних сертифікатів на суму 21 232 тис. грн.,
акцій – на суму 1 105 тис. грн.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

4.1. До основних засобів Емітента належать основні засоби виробничого призначення:
-будівлі та споруди;
-машини та обладнання;
-транспортні засоби;
-інші.
Інформація про вартість основних засобів:
1) Будівлі, споруди та передавальні пристрої: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 17 924 968,27 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 14 694 863,75 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 17 924 968,27 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 14 244 113,39 грн.
2) Інвестиційна нерухомість: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 31 654 960,00 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 31 654 960,00 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 32 526 587,12 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 32 526 587, 12 грн.
3) Машини та обладнання: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 9 255 041,98 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 2 005 144,52 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 9 615 802,65 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 1 836 371,89 грн.
4) Транспортні засоби: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 2 676 763,66 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 1 644 286,61 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 2 393 709,77 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 1 391 223,41 грн.
5) Інструменти, прилади, інвентар (меблі): первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 19 806 259,74 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 6 107 681,45 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду –20 001 184,98 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 5 013 734,61 грн.
6) Інші основні засоби: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 4 132 222,93 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 1 391 048,61 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 4 136 612,93 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 1 137 777,84 грн.
7) Інші необоротні матеріальні активи: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 20 443 355,28 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 9 462 743,06 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 20 443 355,28 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 7 767 291,36 грн.
8) Нематеріальні активи: первісна (переоцінена) вартість на початок звітного періоду – 3 041 653,61 грн.; залишкова вартість на початок звітного періоду – 2 040 964,72 грн.; первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного періоду – 3 456 613,11 грн.; залишкова вартість на кінець звітного періоду – 2 129 572,27 грн.
Основні засоби невиробничого призначення відсутні.
Протягом звітного періоду переоцінка основних засобів не здійснювалась.
Нарахування амортизації здійснювалось щомісячно за кожним об’єктом, прямолінійним методом.
4.2. Рівень зносу основних засобів становить:
- будівлі та споруди: 3%;
- машини та обладнання: 6%;
- транспортні засоби: 1%;
- інші: 6%.
Рівень використання виробничих потужностей – 100%.
Рівень забезпечення потреб поточної діяльності – 100%.
Придбано основних засобів (комп’ютерна техніка,банківська техніка, вивіски, кондиціонер) на суму 560 075,91 грн.
4.3.За звітний період витрати на поточний ремонт основних засобів (транспортні засоби, комп’ютерна техніка, приміщень) склали 84 761,52 грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року витрати на поточний ремонт зменшилися на 61 070,15 грн.
4.4. За звітний період Банк не надавав в заставу основні засоби
4.5. Всі основні засоби використовуються в банківській діяльності в повному обсязі, знаходяться (у виробничих приміщеннях чи поза ними в залежності від категорії) за адресами Головного офісу Емітента та безбалансових відділень. Емітент не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція), вилучених з експлуатації для продажу, отриманих за рахунок цільового фінансування.
Вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжуються використовуватись 19 369 776,48 грн.
4.6. За звітний період переоцінка основних засобів не здійснювалась, тому відсутня інформація про зміни розміру додаткового капіталу та обмеження щодо його розподілу між власниками не відбувались.
4.7. За звітний період у емітента не має незавершеного будівництва.

4.8. Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

5.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного періоду:
Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду – 618 чол.
Кількість працівників, які працюють у інших відокремлених структурних підрозділах - 290.
Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи - 599, з них на умовах неповного робочого часу - 60 чол.
Кількість осіб, які працюють за сумісництвом на умовах неповного робочого часу - 19.
Фонд заробітної плати за І півріччя 2013 року складає - 17 856 534 грн. 75 коп.
5.2. Правочини та зобов'язання емітента, які стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі у звітному періоді відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1.Органами управління БАНКУ є:
Загальні збори акціонерів;
Наглядова рада БАНКУ;
Правління БАНКУ.
Органами контролю БАНКУ є Ревізійна комісія та відділ внутрішного аудиту БАНКУ.
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління БАНКУ.
Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності БАНКУ.
До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності БАНКУ та затвердження звітів про їх виконання;
2) внесення змін та доповнень до Статуту БАНКУ;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу БАНКУ;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу БАНКУ;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію БАНКУ, а також внесення змін до них;
10) затвердження річного звіту БАНКУ;
11) розподіл прибутку і збитків БАНКУ з урахуванням вимог, передбачених Законом України ”Про акціонерні товариства” та іншими законами;
12) прийняття рішення про викуп БАНКОМ розміщених ним акцій;
13) прийняття рішення про форму існування акцій;
14) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений абзацом другим частини другої статті 30 Закону України ”Про акціонерні товариства”;
15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
16) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
17) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
18) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
20) прийняття рішення про виділ та припинення БАНКУ, про ліквідацію БАНКУ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління БАНКУ;
23) обрання комісії з припинення БАНКУ;
24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або положенням про Загальні збори БАНКУ.
Загальні збори акціонерів можуть віднести до своєї компетенції інші питання. При прийнятті такого рішення відповідні зміни та доповнення вносяться до Статуту БАНКУ.
Повноваження, які визначені п. п. “1)” – “23)” пункту 7.3. Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
Загальні збори акціонерів можуть своїм рішенням делегувати Наглядовій раді БАНКУ право вирішення окремих питань, які входять до компетенції Загальних зборів акціонерів, за виключенням тих, які згідно чинного законодавства належать до виключної компетенції Загальних зборів.
Наглядова рада БАНКУ є органом, що здійснює захист прав акціонерів БАНКУ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законами України “Про акціонерні товаритсва” та “Про банки і банківську діяльність”, контролює та регулює діяльність Правління.
До компетенції Наглядової ради Банку відносяться такі питання:
1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законами України “Про акціонерні товариства” та “Про банки і банківську діяльність”, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю БАНКУ;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту БАНКУ та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених БАНКОМ акцій;
5) прийняття рішення про розміщення БАНКОМ інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених БАНКОМ інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
8) призначення і звільненння Голови та членів Правління керівника служби внутрішнього аудиту БАНКУ;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів БАНКУ;
12) затвердження організаційної структури та штатного розкладу БАНКУ;
13) за зверненням Правління затвердження договорів (угод);
14) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю БАНКУ;
15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
16) визначає аудиторську фірму, розглядає її висновок та готує рекомендації Загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього;
17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України “Про акціонерні товариства”;
18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України “Про акціонерні товариства”;
19) вирішення питань про заснування інших юридичних осіб, затвердження їх статутів і положень;
20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України “Про акціонерні товариства”;
21) визначення ймовірності визнання БАНКУ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна БАНКУ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення БАНКУ;
26) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом БАНКУ, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради БАНКУ, не можуть вирішуватися іншими органами БАНКУ, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”.
4. Посадові особи органів БАНКУ забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”та Статутом БАНКУ.
Правління БАНКУ є виконавчим органом БАНКУ, який здійснює управління його поточною діяльністю, формуванням фондів, необхідних для статутної діяльності БАНКУ, та несе відповідальність за ефективність його роботи.
Голова та члени Правління призначаються та звільняються Наглядовою радою БАНКУ зі складу акціонерів або осіб, які перебувають з БАНКОМ в трудових відносинах.
Кількість членів Правління не може бути менше 3.
На своїх засіданнях Правління має право розглядати будь-які питання діяльності БАНКУ, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради БАНКУ.
Загальні збори і Наглядова рада БАНКУ можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, за виключенням тих, які належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Правління БАНКУ діє від імені БАНКУ, підзвітне Наглядовій раді БАНКУ і Загальним зборам акціонерів та організує виконання їх рішень.
Правління БАНКУ діє на підставі цього Статуту та положення, затвердженого Загальними зборами БАНКУ.
Правління БАНКУ скликається його Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Правління повноважне вирішувати питання, якщо в засіданні приймає участь не менше половини його членів.
Рішення Правління БАНКУ приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Правління володіє одним голосом. При рівній кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.
Правління БАНКУ вирішує всі питання поточної діяльності, в тому числі:
 організовує і здійснює керівництво оперативною діяльністю БАНКУ і забезпечує виконання всіх банківських операцій;
 забезпечує зберігання цінностей;
 організовує ведення обліку і складання звітності;
 вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;
 затверджує внутрішні документи БАНКУ, які регламентують здійснення банківських операцій та господарської діяльності БАНКУ і розробляються згідно вимог чинного законодавства України, затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради БАНКУ;
 затверджує положення про структурні підрозділи БАНКУ;
 встановлює розміри процентних ставок по активних і пасивних операціях БАНКУ, а також розміри комісійних винагород за надані БАНКОМ послуги;
 встановлює і затверджує Тарифи по операціях БАНКУ;
 визначає порядок діловодства і документообігу;
 розглядає попередньо питання, які виносяться на розгляд Наглядової ради БАНКУ та Загальних зборів акціонерів і готує по них необхідні матеріали та пропозиції;
 організовує виконання законних та прийнятих в межах компетенції рішень Наглядової ради БАНКУ та Загальних зборів акціонерів;
 вирішує інші питання, що винесені на розгляд Правління БАНКУ Головою або членами Правління БАНКУ.
Правління БАНКУ своїм рішенням може надати право вирішення окремих питань поточної діяльності БАНКУ постійно діючим комітетам (комітету) БАНКУ.
Роботою Правління керує Голова Правління, який призначається Наглядовою радою БАНКУ. Голова Правління несе особисту відповідальність за виконання покладених на Правління завдань.
Голова Правління без довіреності здійснює від імені БАНКУ всі юридично значимі дії - розпоряджається майном та коштами, представляє БАНК у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами, укладає договори, видає від імені БАНКУ довіреності та зобов’язання, здійснює прийом та звільнення працівників БАНКУ, в тому числі відповідального працівника з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлює форми, системи та порядок оплати працівників БАНКУ, визначає розміри їх заробітної плати, розподіляє обов`язки поміж заступниками Голови Правління БАНКУ, приймає участь в Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради БАНКУ з правом дорадчого голосу. Члени Правління мають право укладати угоди від імені БАНКУ лише на підставі довіреності від Голови Правління БАНКУ.
Для вирішення особливо важливих завдань кредитної та господарської діяльності БАНКУ Правління БАНКУ може створювати постійно діючі комітети:
 Кредитний комітет БАНКУ, який щомісячно оцінює якість активів БАНКУ та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення, а також здійснює інші функції, покладені на нього положенням про Кредитний комітет БАНКУ;
 Комітет з питань управління активами та пасивами, який щомісячно розглядає собівартість пасивів БАНКУ та прибутковість його активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним структурним підрозділам БАНКУ рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають, а також здійснює інші функції, покладені на нього положенням про Комітет з питань управління активами та пасивами БАНКУ;
 Тарифний комітет БАНКУ, який щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентноздатності діючих тарифів БАНКУ, відповідає за політику БАНКУ з питань операційних доходів, а також здійснює інші функції, покладені на нього положенням про Тарифний комітет БАНКУ.
За рішенням Правління БАНКУ можуть бути створені і інші постійно діючі комітети БАНКУ.
На час відсутності Голови Правління для виконання його функцій Наглядовою радою БАНКУ призначається виконуючий обов’язки вищеназначеної особи, який є членом Правління БАНКУ.
Перевірка фінансово-господарської діяльності БАНКУ здійснюється Ревізійною комісією БАНКУ та незалежною аудиторською організацією, яка має сертифікат Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ, а також аудитором іноземної держави (міжнародний аудит).
Ревізійна комісія обирається в кількості 3 чоловік строком на 5 років виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається Загальними зборами.
Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, члени Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів БАНКУ та працівники БАНКУ.
Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за сумлінне виконання покладених на них обов’язків.
Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії БАНКУ.
Ревізійна комісія:
1)контролює дотримання БАНКОМ законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, законність всіх здійснених БАНКОМ операцій, стан каси та майна БАНКУ;
2)розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;
3)вносить на Загальні збори акціонерів або на засідання Наглядової ради БАНКУ пропозиції щодо питань, які стосуються фінансової безпеки і стабільності БАНКУ та захисту інтересів клієнтів.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів.
Ревізійна комісія готує висновки до звітів та балансів БАНКУ. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати фінансовий звіт БАНКУ.
Перевірки фінансово-господарської діяльності БАНКУ проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради БАНКУ або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів.
Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою БАНКУ чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 % голосів.
Рішення приймається більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
У разі виникнення загрози суттєвим інтересам БАНКУ або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами, Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів.
Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління БАНКУ.
Порядок роботи Ревізійної комісії БАНКУ визначається положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами акціонерів БАНКУ.

6.2. Основні дані про посадових осіб емітента.
Посада - Голова Наглядової ради:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційно-фінансовий альянс" (в особі директора - Є. М. Балушки);
ідентифікаційний код -31295452;
02002, м.Київ, вул.М.Раскової, 15, оф.706;
обіймає посаду - 2 роки;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 475307318 шт.
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 95,0615%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 95,0615%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
Посада - Член Наглядової ради:
Сидоренко Володимир Дмитрович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 20 років;
рік народження -1951;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 75959 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.0152%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.0152%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
Посада - Член Наглядової ради:
Бойко Олег Миколайович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 11 років;
рік народження -1965;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 100 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.00002%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.00002%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: Голова Правління ПАТ "Українська національна розрахункова карта", ідентифікаційний код 23702532.
Посада - Член Наглядової ради:
Кирилюк Ігор Вікторович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 5 років;
рік народження -1969;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 100 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.00002%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.00002%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: Адвокат, Адвокатського об`єднання "Адвокатська фірма "Паритет", ідентифікаційний код 20078820.
Посада - Член Наглядової ради:
Хартмут Якоб
досвід роботи (кількість років на посаді) - 5 років;
рік народження -1971;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 100 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.00002%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.00002%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: Голова Правління Холдингової компанії Делфі Капітал Груп.
Посада - Голова Ревізійної комісії:
Петровський Василь Федорович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 13 років;
рік народження -1944;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 200 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.00004%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.00004%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: Головний бухгалтер Ради голів профкомів працівників ДК "Укртрансгаз", ідентифікаційний код 21707956.
Посада - Член Ревізійної комісії:
Глибовець Наталія Федорівна
досвід роботи (кількість років на посаді) - 16 років;
рік народження -1956;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 21 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000004%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000004%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: Головний бухгалтер ПАТ "АВЕРС", ідентифікаційний код 00273991.
Посада - Член Ревізійної комісії:
Герблюк Павло Володимирович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 9 років;
рік народження -1976;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 1000 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.0002%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.0002%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: Заступник директора з економічних питань Товариства з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційно-фінансовий альянс", ідентифікаційний код 31295452.
Посада - Голова Правління:
Лихочас Андрій Олексійович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 7 років;
рік народження -1970;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 13841 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.0028%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.0028%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська національна розрахункова картка», ідентифікаційний код 23702532; член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй", ідентифікаційний код 33691415.
Посада - Член Правління:
Мирочинський Віталій Дмитрович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 7 років;
рік народження -1971;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 100 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.00002%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.00002%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
Посада - Член Правління:
Медведєва Наталія Георгіївна
досвід роботи (кількість років на посаді) - 18 років;
рік народження -1961;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 3736 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000747%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000747%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
Посада - Член Правління:
Тарасенко Таміла Степанівна
досвід роботи (кількість років на посаді) - 15 років;
рік народження -1948;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 4018 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.0008%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.0008%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
Посада - Член Правління:
Данилюк Василь Іванович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 19 років;
рік народження -1956;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 10000 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.002%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.002%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
При визначенні розміру часток (паїв), належних посадовим особам у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, та відсотка, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента, враховується пряме та опосередковане (через афілійованих осіб) володіння акціями (часткою, паєм) емітента або правом голосу за придбаними акціями (часткою, паєм) емітента.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційно-фінансовий альянс" (в особі директора - Є. М. Балушки) 31295452 Голова Наглядової ради (2 роки) - - 475307318 0 475307318 95.0615 95.0615 0 0
Сидоренко Володимир Дмитрович - Член Наглядової ради (20 років) 1951 вища 75959 0 75959 0.0152 0.0152 0 0
Бойко Олег Миколайович - Член Наглядової ради (11 років) 1965 вища 100 0 100 0.00002 0.00002 0 Голова Правління ПАТ "Українська національна розрахункова карта", ід код. за ЄДРПОУ 23702532
Кирилюк Ігор Вікторович - Член Наглядової ради (5 років) 1969 вища 100 0 100 0.00002 0.00002 0 Адвокат, Адвокатського об`єднання "Адвокатська фірма "Паритет", ід код. за ЄДРПОУ 20078820
Хартмут Якоб - Член Наглядової ради (5 років) 1971 вища 100 0 100 0.00002 0.00002 0 Голова Правління Холдингової компанії Делфі Капітал Груп
Петровський Василь Федорович - Голова Ревізійної комісії (13 років) 1944 вища 200 0 200 0.00004 0.00004 0 Головний бухгалтер Ради голів профкомів працівників ДК "Укртрансгаз", ід код за ЄДРПОУ 21707956
Глибовець Наталія Федорівна - Член Ревізійної комісії (16 років) 1956 вища 21 0 21 0.000004 0.000004 0 Головний бухгалтер ПАТ "АВЕРС", ід код за ЄДРПОУ 00273991
Герблюк Павло Володимирович - Член Ревізійної комісії (9 років) 1976 вища 1000 0 1000 0.0002 0.0002 0 Заступник директора з економічних питань Товариства з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційно-фінансовий альянс", ід код за ЄДРПОУ 31295452
Лихочас Андрій Олексійович - Голова Правління(7 років) 1970 вища 13841 0 13841 0.0028 0.0028 0 Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська національна розрахункова картка", ід.код 23702532; член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій", ід.код 33691415.
Мирочинський Віталій Дмитрович - Член Правління(7 років) 1971 вища 100 0 100 0.00002 0.00002 0 -
Медведєва Наталія Георгіївна - Член Правління(18 років) 1961 вища 3736 0 3736 0.000747 0.000747 0 -
Тарасенко Таміла Степанівна - Член Правління(15 років) 1948 вища 4018 0 4018 0.0008 0.0008 0 -
Данилюк Василь Іванович - Член Правління(19 років) 1956 вища 10000 0 10000 0.002 0.002 0 -

6.3. У зв’язку з відсутністю дочірніх/залежних підприємств емітента, інформація про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах - відсутня.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

6.4. Емітент не володіє інформацією про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство, Відповідно до здійснених перевірок інформація про банкрутство таких юридичних осіб відсутня.
Члени Правління ПАТ «УПБ» та головний бухгалтер ПАТ «УПБ» не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності органів та посадових осіб, а щодо членів Наглядової ради ПАТ «УПБ» та членів Ревізійної комісії ПАТ «УПБ», достовірною інформацією не володіє.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

7.1.На кінець звітного періоду в обігу перебувають 500 000 000 штук акцій, з них 499 985 000 штук простих акцій та 15 000 привілейованих акцій з номіналом 1,00 грн. на загальну номінальну суму 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).
Загальна кількість акціонерів на кінець звітної дати становить 242 осіб, з них 37 юридичних осіб та 205 фізичних осіб.

7.2. Інформація про власників істотної участі емітента.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інвестиційно-фінансовий альянс»
Ідентифікаційний код - 31295452
місцезнаходження:02002, м.Київ, вул. М.Раскової, 15, оф.706
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 475307318 шт.
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 95,0615%
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів: 95,0615%

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційно-фінансовий альянс" 31295452 475307318 0 475307318 95.0615 95.0615

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

8.1. Станом на кінець звітного періоду обсяги залучених коштів від:
- членів Правління становлять 1 503. 9 тис. грн. (укладено 19 договорів);
- членів Наглядової ради становлять 23 547,6 тис. грн. (укладено 28 договорів);
- афілійованих осіб становлять 0 грн. (укладено 0 договорів).
Операції з пов’язаними особами здійснюються на публічних умовах, за процентними ставками, які відповідають діючій процентній політиці банку.
Станом на кінець звітного періоду загальні обсяги кредитів наданих:
- членам Правління складають 1’337,7 тис. грн., в т.ч. кредитна
заборгованість 74,5 тис. грн. та зобов’язання з кредитування 1’263,2 тис. грн. (укладено 8 договорів);
- членам Наглядової ради складають 10,0 тис. грн., в т.ч. кредитна
заборгованість 0,00 тис. грн. та зобов’язання з кредитування 10,0 тис. грн. (укладено 1 договор);
- афілійованим особам складають 0,0 тис. грн., в т.ч. кредитна заборгованість 0,00 тис. грн. та зобов’язання з кредитування 0,00 тис. грн. (укладено 0 договорів);

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1. Протягом звітного періоду в провадженні Банку судових справ, а також справ у процесі досудового врегулювання сукупна сума вимог за якими становила б 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації, не було.
У справах про банкрутство стосовно судових справ про банкрутство за ІІ квартал 2013 рік надається наступна інформація.
І. 11.09.2010 р. опубліковано повідомлення в офіційному друкованому органі "Голос України" про винесення Господарським судом м. Києва ухвали від 22.07.2010 р. про порушення провадження у справі про банкрутсво ТОВ "Фінансова Лізингова Група".
07.10.2010 р. банком подано заяву з грошовими вимогами до боржника на загальну суму 556605,00 грн. до Господарського суду м. Києва (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44).
01.03.2011 р. Господарський суд м. Києва суд виніс ухвалу про затвердження реєстру вимог кредиторів, визнавши вимоги банку в розмірі 556605,00 грн. Заборгованість боржника перед банком виникла на підставі договору міни цінних паперів.
20.04.2011 р. законність даної ухвали була підтверджена Апеляційним судом м. Києва.
24.01.2012р. банк отримав касаційну скаргу на ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.09.2011р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.11.2011р. подану ПАТ трест "КИЇВМІСЬКБУД-1" ім. М.П.Загороднього.
09.04.2012 року Господарський суд м. Києва виніс постанову про визнання боржника банкрутом, якою відкрив ліквідаційну процедуру, задовольнив клопотання комітету кредиторів та призначив ліквідатором ТОВ "Фінансова Лізингова Група" арбітражного керуючого Гартенко В.Ф.; з 09.04.2012р припинив нарахування неустойки, процентів та інших санкцій, повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном; зобов’язав ліквідатора провести ліквідаційну процедуру та надати суду звіт та ліквідаційний баланс в строк до 09.04.2013р.
21.05.2012 року банк отримав поштою звіт про діяльність ліквідатора ТОВ "Фінансова Лізингова Група" від 14.05.2012 року.
Ухвалою від 27.05.2013 р. продовжено строк ліквідаційної процедури на 6 місяців до 09.10.2013 р. та продовжений строк повноважень ліквідаційного керуючого.
Розгляд справи про банкрутство триває на даний час.
ІІ. 25.03.2010 р. в офіційному друкованому органі «Голос України» було опубліковано оголошення про відкликання банківської ліцензії ВАТ КБ "Іпобанк"
На цій підставі 23.04.2010 р. банком було направлено заяву з грошовими вимогами № 27-09/1556 на суму 489 902,08 грн. Заборгованість перед банком у боржника виникла на підставі Договору купівлі-продажу облігацій. Заява з горошовими вимогами була направлена ліквідатору ВАТ КБ "Іпобанк", зазначеному в повідомленні офіційного друкованого органу Кияку Т. А.
У зв’язку з отриманням 21.09.2010 р. відмови в прийнятті кредиторських вимог - 15.10.2010 р. банком було направлено до Окружного адміністративного суду м. Києва (м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) позовну заяву про зобов"язання включити вимоги ВАТ «УПБ» до реєстру кредиторів.
В судовому засіданні позов банку задоволено в повному обсязі.
Вимоги банку внесені до реєстру кредиторів, на сьогоднішній день триває процедура ліквідації.
ІІІ.Ухвалою Господарського суду Миколаївської області (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22) від 19.10.2010 р. порушено провадження у справі про банкрутство щодо ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод».
Ухвалою Господарського суду Миколаївської області визнано вимоги банку на суму 356 266,83 грн., що являє собою заборгованістю за кредитним договором.
15.05.2012 року Господарський суд Миколаївської області виніс ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у справі № 5/191/10 про банкрутство боржника за клопотанням комітету кредиторів до 30.06.2012 року .
Триває процедура розпорядження майном боржника. ПАТ «УПБ» надав згоду на затвердження плану санації, відповідно план переданий на затвердження до Господарського суду Миколаївської області. Очікується відповідно Ухвала суду.
ІV. 06.12.2011 р. банком подано до Господарського суду м. Києва (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44) направлено заяву про порушення справи про банкрутство відносно Приватного підприємства «Маяк – Північ». Сума заборгованості боржника перед банком становить 2235643,95 грн. Заборгованість виникла внаслідок несплати боржником боргу по кредиту. 15.12.2011р. судом винесено ухвалу про порушення справи про банкрутство.
У зв’язку з неодноразовою неявкою 18.04.2012 року, 07.05.2012року, 21.05.2012року арбітражного керуючого Мисенко Я.В. на судові засідання та невиконанням покладених на нього обов’язків розпорядника майна суддя ухвалою від 21.05.2012 року визнав дану бездіяльність арбітражного керуючого такою, що порушує норми ст.124 Конституції України, ст.4-5,30 Господарського процесуального кодексу України, та створює перешкоди суду у здійсненні правосуддя, відклав розгляд справи до надходження відповіді з Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.
Ухвалою від 13.06.2012року припинено обов’язки розпорядника майна ПП «Маяк-Північ» арбітражного керуючого Мисенка Я.В. та призначено розпорядником арбітражного керуючого Тимофеєву О.А., її зобов’язано подати реєстр вимог кредиторів на затвердження суду в строк до 27.06.2012року. 02.07.2012р. подано реєстр до Господарського суду м. Києва.
На 30.07.2012 р. призначено попереднє засідання.
22.08.2012р. - ухвала попереднього засідання, затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 2236070,44 грн., визнано вимоги банку в розмірі 2235643,95 грн.
14.09.2012р. - до Господарського суду м. Києва подано клопотання про визнання ПП "Маяк-Північ" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Тимофеєву О.А.,визначено кількісний склад та повноваження Комітету Кредиторів, Голова Комітету Кредиторів - ПАТ "УПБ".
Ліквідатором переданий до Господарського суду м. Києва звіт та ліквідаційний баланс для затвердження.
Розгляд справи про банкрутство триває на даний час.
V.В офіційному друкованому органі - газеті "Голос України" № 104 (4854) від 09.06.2010 р. опубліковано оголошення про порушення постановою Господарським судом Сумської області від 03.06.2010 р. провадження про банкрутство щодо Відкритого акціонерного товариства "SELMI".
08.07.2010 р. банком подано до Господарського суду Сумської області (м. Суми, проспект Шевченка, 18/1) заяву з грошовими вимогами, які виникли на підставі укладеного між боржником та банком Договору банківського рахунку на загальну суму 1 087, 37 грн.
До реєстру кредиторів судом було включено вимоги банку у сумі 114,00 грн. Триває процедура банкрутства.
Зборами кредиторів було затвердження план санації боржника після чого план санації було передано для затвердження Господарським судом Сумської області. Очікується відповідна Ухвала суду.
VІ.20.06.2012 банк отримав поштою повідомлення від управління Пенсійного Фонду України в Заводському районі м. Дніпродзержинська про те, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.04.2012 року справа № 34/5005/2515/2012 ПП «Топаз-96» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором підприємства призначено управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м. Дніпродзержинська.
Банку запропоновано надати дані про наявність вимог банку до боржника для включення до реєстру вимог кредиторів. Заборгованість перед банком виникла за договором на надання кредиту на умовах овердрафту № 8 від 05.03.2009р., підтверджена рішенням Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків та виконавчими листами, виданими Дніпровським районним судом м. Києва, та складає 25850,42 грн.
10.07.2012 року банком подана заява з грошовими вимогами до боржника в розмірі 25850,42 грн.
13.08.2012р. банк отримав повідомлення від Господарського суду Дніпропетровської області, про те що 18.07.2012р. надійшла заява ПАТ "УПБ" з грошовими вимогами до боржника в розмірі 25850,42 грн., справа про банкрутство передана до Дніпропетровського апеляційного господарського суду у зв"язку з надходженням апеляційної скарги.
Розгляд справи триває на даний час
VІІ. 23.11.2012р. в Голосі України № 223 було опубліковано оголошення про ухвалу постановлену господарським судом Дніпропетровської області від 02.07.2012р. порушено провадження у справі № 34/5005/5572/2012 Товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес-Кислянка».
29.11.2012р. банк подав заяву з грошовими вимогами до господарського суду Дніпропетровської області.
19.03.2013р. затверджено реєстр вимог кредиторів, визнано вимоги ПАТ «УПБ», заставного кредитора, в розмірі 388 611,68 грн.
Справа передана 15.05.2013 р. на розгляд до Дніпропетровського апеляційного господарського суду за апеляційною скаргою Сількогосподарского ТОВ «Агрофірма Вільне-2002». Розгляд триває.
Судові процеси, а також процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають з одного боку емітент, а з іншого – посадові особи, дочірні підприємства або афілійовані особи емітента за звітній період відсутні.
9.2. Протягом звітного періоду було виплачено штрафних санкцій в сумі - 596 грн. 20 коп. - штраф за порушення валютного законодавства.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

10.1. Інформація про акції емітента:
10.1.1. Інформація про випуски акцій:
- тип акцій: прості;
- форма випуску: іменні;
- форма існування акцій: бездокументарна;
- номінальна вартість акції: 1,00 грн.
- кількість акцій, які перебувають в обігу: 499985000 шт.
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення: 0 шт.
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності): не конвертуються.
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 18.10.2010, №905/1/10;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
- тип акцій: привілейовані;
- клас: не визначався;
- форма випуску: іменні;
- форма існування акцій: бездокументарна;
- номінальна вартість акції: 1,00 грн.
- кількість акцій, які перебувають в обігу: 15000 шт.
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення: 0 шт.
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності): не конвертуються.
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 18.10.2010, №906/1/10;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Права власників акцій протягом звітного періоду не змінювались, рішення, щодо зміни прав власників акцій не приймались.
В статуті не передбачено розмір і черговість виплати дивідендів за класом привілейованих акцій.
Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку тільки у таких випадках:
- припинення Банку, що передбачає конвертацію привілеованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акціонерів-власників привілейованих акцій;
- внесення змін до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів-власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку.
Статутом не передбачено переважного права акціонера-власника привілейованих акцій на придбання акцій додаткової емісії. Статутом не передбачено право акціонера-власника привілейованих акцій певного класу на їх конвертацію у прості акції чи привілейовані акції інших класів.

10.1.2. У звітному періоді ПАТ "УПБ" не здійснював емісію акцій і тому жодна акція не перебуває у процесі розміщення.

10.1.3. У поточному кварталі рішення про додатковий випуск акцій Емітентом не приймалося.

10.1.4. Рішення про анулювання, консолідацію, дроблення акцій протягом звітного періоду Емітентом не приймалося.

10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
10.2.1. Попередні випуски Облiгацiй:
Серiя А та В випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 2-го рiвня).
Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй було кредитування вiтчизняних пiдприємств у повному обсязi випуску.
Строк iснування облiгацiй - 1092 дня з 02 липня 2007 року по 27 червня 2010 року включно.
Дата реєстрації випуску 15.06.2007 року.
Номер свідоцтва про реєстрацію серії А №280/2/07 серії В №281/2/07 номінал облігацій 1000,00 грн. кількість у випуску 25 000 шт. кожної серії.
Форма існування та форма випуску облігацій, іменні відсоткові бездокументарні.
З 28.06.2010 по 30.06.2010 відбулося повне погашення облігацій через іх викуп у інвесторів, та виплата процентів згідно з реєстром наданим Депозитарієм.
Також з 30.06.2010 припинилася торгівля з наступним виключення із Біржового списку облігацій серії А та В.
Серiя С та D випущенi для вiдкритого розмiщення та пройшли лiстинг у ПФТС (котирувальний лист 2 рiвня).
Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй було кредитування вiтчизняних пiдприємств у повному обсязi випуску.
Строк iснування облiгацiй - 1092 дня з 26 листопада 2007 року по 25 листопада 2010 року включно.
Дата реєстрації випуску 13.11.2007 року.
Номер свідоцтва про реєстрацію серії С №879/2/07 серії D №878/2/07 номінал облігацій 1000,00 грн. кількість у випуску 25 000 шт. кожної серії.
Форма існування та форма випуску облігацій, іменні відсоткові бездокументарні.
З 26.11.2010 по 28.11.2010 відбулося повне погашення облігацій через іх викуп у інвесторів, та виплата процентів згідно з реєстром наданим Депозитарієм.
Також з 26.11.2010 припинилася торгівля з наступним виключення із Біржового списку облігацій серії С та D.
Облігацій реєстрація яких скасована, а також випуски облігацій зобов’язання за яким не виконані або невиконані належним чином відсутні.
На 30 червня 2013 року в обігу перебувають облiгацiї серiї Е які були випущені для вiдкритого (публічного) розміщення з метою залучення фiнансових ресурсiв для кредитування вiтчизняних підприємств. Облiгацiї розмiщенi у повному обсязi.
Облігації імені відсоткові незабезпечені випущені в бездокументарній формі.
Випуск зареєстрований 16.06.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер №79/2/11 міжнародний код (ISIN) UA4000121990.
Загальна номінальна вартість випуску становить 100 000 000,00 гривень, номінальна вартість однієї облігації 1 000, 00 гривень, загальна кількість облігацій 100 000 штук.
Строк обігу облiгацiй серiї Е - почався з дати реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 22 червня 2016 року включно.
Права закріплені за кожним цінним папером випуску:
-право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
-право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; -право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного купонного періоду;
-право подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
-право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України. Виплата відсоткового доходу:
Виплата відсоткового доходу буде здійснюватись у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.
Виплата доходу здійснюється за місцезнаходженням Емітента: вул. М. Раскової 15, м.Київ, 02660, Україна.
Виплата процентних доходів за облігаціями серії E здійснюється 20 (двадцять) разів в такі строки:
% період Початок виплати Закінчення виплати
1 29/09/2011 05/10/2011
2 29/12/2011 04/01/2012
3 29/03/2012 04/04/2012
4 28/06/2012 04/07/2012
5 27/09/2012 03/10/2012
6 27/12/2012 02/01/2013
7 28/03/2013 03/04/2013
8 27/06/2013 03/07/2013
9 26/09/2013 02/10/2013
10 26/12/2013 01/01/2014
11 27/03/2014 02/04/2014
12 26/06/2014 02/07/2014
13 25/09/2014 01/10/2014
14 25/12/2014 05/01/2015
15 26/03/2015 01/04/2015
16 25/06/2015 01/07/2015
17 24/09/2015 02/10/2015
18 24/12/2015 05/01/2016
19 24/03/2016 01/04/2016
20 23/06/2016 01/07/2016
Якщо дата закінчення строку виплати відсотковоо доходу за облігаціями припадає на неробочий (вихідний, святковий) день, встановлений чинним законодавством України, така виплата переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Відсотки за облігаціями за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.
Юридичним особам виплати грошових коштів проводяться винятково безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок.
Нерезидентам виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.
Фізичним особам, власникам облігацій, котрі не мають відкритого в банківській установі поточного рахунку в національній валюті, відсотковий дохід за облігаціями буде виплачуватись через касу ПАТ «УПБ» за адресою: м. Київ, вул.. М. Раскової, 15. Усі необхідні для перерахування коштів дані про власників облігацій надаються Емітенту Депозитарієм.
Емітент, на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (Зведеного облікового реєстру) наданого Депозитарієм, розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий доход протягом вказаного в цьому проспекті емісії періоду відповідно до вимог чинного законодавства України. Зведений обліковий реєстр формується Депозитарієм за станом на кінець операційного дня Депозитарію, який передує даті початку виплати відсоткового доходу та надається на дату початку такої виплати Емітенту.
У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку Емітента №290119008 у ПАТ “УПБ”, Код банку 300205, ідентифікаційний код 19019775.
Подальші виплати власникам грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після їх особистого звернення до Емітента.
Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою: Д = 1000 х %Ставка/100% х 91/365 де: Д - сума нарахованого відсоткового доходу, в гривнях; 91 – тривалість відсоткового періоду, в днях; % Ставка - ставка, за якою нараховується відсотковий доход за облігаціями, в % річних; 1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях; 365 – умовна кількість днів у році, в днях.
Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. Відсоткова ставка за облігаціями серії E на перший, другий, третій та четвертий процентні періоди встановлюється в розмірі 15,00% (п`ятнадцять відсотків) річних, що становить 37 (тридцять сім) гривень 40 копійок за одну облігацію.
Порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою: вул. М. Раскової 15, м.Київ, 02660, Україна.
Початок погашення облігацій серії E – 23 червня 2016 року, припинення погашення – 03 липня 2016 року включно.
Погашення облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм після закінчення операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій.
Зведений обліковий реєстр надається Емітенту Депозитарієм на дату початку погашення. Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплена у Інвесторів вся серія облігацій.
Рішення про дострокове погашення приймається Наглядовою радою Емітента. У разі, якщо власник облігацій на дату початку погашення облігацій не перерахував належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії, або, якщо наданий Депозитарієм Зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів за погашеними облігаціями, то належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку Емітента №290119008 у ПАТ “УПБ”, Код банку 300205, ідентифікаційний код 19019775.
Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати початку погашення облігацій до дати безпосередньої виплати, Емітентом не нараховуються та не виплачуються.

10.2.2.Емітентом у звітньому періоді облігації із забезпеченням не випускались.

10.2.3.У звітному періоді емітент не розміщував ніяких цінних паперів.

10.2.4.У звітному періоді Емітент не приймав рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів.

10.3. Первинне розміщення облігацій серії Е здійснено Емітентом самостійно через організатора торгівлі ПАТ «Фондова Біржа «ПФТС» у формі Аукціону на підставі укладеного з біржей Договору на проведення аукціону в ПФТС №АК-0906/2011 пройшли процедуру лістингу на ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
08 серпня 2011 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про переведення облігацій іменних відсоткових серії Е ПАТ «УПБ» до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня (тікер в ПФТС – OUPRBE).
Договір про допуск цінних паперів до торгівлі укладеній 27 липня 2011 року.
31 січня 212 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» було прийнято рішення про переведення облігацій ПАТ «УПБ» серії Е з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістиногових паперів Біржового Списку.
Підставою є невиконання п.5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку 2-го рівня лістингу.
21 лютого 2012 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про переведення облігацій іменних відсоткових серії Е ПАТ «УПБ» до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
Відповідно до умов проспекту емісії 29 березня 2012 року по даним наданим Депозитарієм в зведеному обліковому реєстрі було виплачено купон в повному обсязі.
23 травня 2012 року Протоколом №70 Правлінням Емітента було прийнято рішення про встановлення процентної ставки за облігаціями серії Е на п’ятий, шостий, сьомий та восьмий процентні періоди (початок-28.06.12 р. закінчення – 26.06.13р.) в розмірі 15% річних.
22 травня 2013 року Протоколом №86 Правлінням Емітента було прийнято рішення про встановлення процентної ставки за облігаціями серії Е на дев’ятий, десятий, одинадцятий та дванадцятий процентні періоди (початок – 27.06.13 р., закінчення - 25.06.14 р.) в розмірі 15% річних.
Відповідно до умов проспекту емісії 03 липня 2012, 28 вересня 2012, 28 грудня 2012, 29 березня 2013 та 27 червня 2013 року по даним наданим Депозитарієм в зведеному обліковому реєстрі було виплачено купон в повному обсязі.

10.4.Біржові контракти по іменним акціям емітента ПАТ "УПБ" у звітньому періоді не укладалися. Біржовий курс однієї іменної акції не визначався тому ринкова капіталізація не розраховувалась.

10.5.Облік прав власності на цінні папери, емітовані ПАТ "УПБ", станом на кінець звітного періоду здійснює Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (Розрахунковий центр) утворено на базі Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП), яке знаходиться за адресою: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, та надає послуги згідно ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність серія АЕ №263065, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 року.

10.6.Станом на кінець звітнього періоду ПАТ "УПБ" не має цінних паперів, емітованих банком, які перебувають в обігу за межами України.

10.7.Станом на кінець звітнього періоду ПАТ "УПБ" не випускав інших цінних паперів, крім облігацій та акцій.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

ПАТ "УПБ" складає квартальну фінансову звітність відповідно до Постанови Правління НБУ від 24.10.11 р. № 373 "Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України". Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Національний банк України" і ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) щодо розкриття інформації у фінансовій звітності. Банк до складу проміжної фінансової звітності включає: Звіт про фінансовий стан (Баланс); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) (Банк подає всі статті доходів та витрат у двох окремих звітах: Звіті про прибутки і збитки та Звіті про сукупний дохід за звітний період наростаючим підсумком); Окремі примітки: Дивіденди; Потенційні зобов'язання банку; Окремі показники діяльності банку.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

12.1.Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
У звітному періоді суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Емітента не відбувалося. У майбутньому планується збільшення обсягів та покращення якості послуг наданих клієнтам, залучення нових клієнтів, підвищення якості активів. Емітент дотримується вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України стосовно ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Організаційна структура підрозділів, які займаються бухгалтерським обліком відповідає загальній організаційній структурі Банку. Система бухгалтерського обліку та інформаційне забезпечення адекватні для прийняття зважених управлінських рішень та відповідають Обліковій політиці та внутрішнім положенням Банку
Ефективність обраної Емітентом стратегії й успішність впровадження нових банківських продуктів та послуг підтверджується збільшенням кількості корпоративних, приватних клієнтів та кількісних показників діяльності Емітента.
12.2. Протягом ІІ кварталу 2013 року загальний обсяг активів Емітента збільшився на 52,9 млн.грн.(1,5 %) до 3’517,8 млн. грн. Збільшення активів відбулося переважно за рахунок зростання виданих кредитів. Збільшення зобов’язань відбулось переважно за рахунок збільшення обсягу коштів клієнтів на 33,6 млн.грн, в тому числі при залученні депозитів (5,2 млн.грн.) За рахунок позитивного фінансового результату (16,9 млн. грн. за ІI квартал) збільшився обсяг власного капіталу.
В ІІ кварталі 2013 року не відбувалося змін податкового законодавства та не виникали додаткові податкові ризики.
Планується впроваджувати політику розвитку активних операцій та підтримки платоспроможності та ліквідності на високому рівні.
Негативними факторами, що можуть вплинути на отримання результатів на рівні попереднього звітного періоду, або вищих, можуть бути погіршення економічного стану в Україні, в т.ч. прискорення інфляції поточного року, знецінення національної валюти, курсова нестабільність, тощо.
12.3. За звітний період Емітентом суттєво не збільшував вартість основних засобів, нематеріальних активів і капітальних вкладень та інших активів. Незначні витрати здійснювались з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності
12.4. Емітент не здійснює виробництво та збут продукції тому інформація щодо позитивних та негативних тенденціях у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цін та реалізації, - відсутня.
Тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан Емітента в поточному, 2013 році можуть бути такими: погіршення економічного стану в Україні, в т.ч. прискорення інфляції поточного року, знецінення національної валюти, курсова нестабільність, тощо.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Заступник Голови Правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Мирочинський Віталій Дмитрович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Тарасенко Таміла Степанівна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19019775
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "УПБ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 02660
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м.Київ
1.1.9. Вулиця Марини Раскової
1.1.10. Будинок 15
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва А00 №776631
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 07.10.2010
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 500000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 500000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Національний Банк України, Головне управління по м.Києву і Київській області 321024 32009172801 UAN
COMMERZBANK AG - 400887172500 USD
COMMERZBANK AG - 400887172500 EUR

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
інше грошове посередництво 65.12.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення 17.04.2013
Кворум зборів** 95.06945

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г, (044)585-42-40 Депозитарна діяльність депозитарію Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 АE №263065
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м.Київ, вул.Грінченка, 3, (044)279-10-78, факс (044)279-13-22 Депозитарна діяльність депозитарію Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 АВ №581322
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 01133, м.Київ, вул.Щорса, 31, (044)522-88-08, факс (044)522-85-53 Організація торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2011 АВ №581354
Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" Товариство з обмеженою відповідальністю 20197074 м.Дніпропетровськ, вул.Сєрова, 4 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту Аудиторська палата України 23.04.2002 №2868
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" Товариство з обмеженою відповідальністю 34819244 04050, м.Київ, вул.Тургенєвська, 82-А Надання кредитних рейтингів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 09.06.2010 №5

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
18.10.2010 905/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000093793 прості бездокументарна іменні 1 499985000 499985000.00 99.997
18.10.2010 906/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000093801 привілейовані бездокументарна іменні 1 15000 15000.00 0.003

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
16.06.2011 79/2/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000.00 100000 документарна іменні 100000000 15 щоквартально 03.07.2016

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

5.Зареєстровані випуски цінних паперів ПАТ "УПБ" не забезпечені і гарантії за ними не надавались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 25843 23623 9463 7767 35306 31390
будівлі та споруди 14695 14244 9463 7767 24158 22011
машини та обладнання 8113 6850 0 0 8113 6850
транспортні засоби 1644 1391 0 0 1644 1391
інші 1391 1138 0 0 1391 1138
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 25843 23623 9463 7767 35306 31390

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 629012 607138
Статутний капітал 500000 500000
Скоригований статутний капітал - -
Опис* (в тис. грн.) Вартість чистих активів була розрахована як різниця між сукупною вартістю активів Банку та вартістю його зобов'язань (Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. N 485) (в тис. грн.) Вартість чистих активів була розрахована як різниця між сукупною вартістю активів Банку та вартістю його зобов'язань (Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. N 485)
Висновок** Вартість чистих активів перевищує статутний капітал Банку та відповідає вимогам законодавства. Вартість чистих активів перевищує статутний капітал Банку та відповідає вимогам законодавства.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123

Фінансова звітність

 

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті Звітний період Попередній період
123
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 712198 307780
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 10291 10424
Торгові цінні папери - -
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - 490
Кошти в інших банках, у т. ч.: 287272 741875
в іноземній валюті 165354 359689
резерви під знецінення коштів в інших банках (8003) (37536)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: 2124624 2143057
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: 2080011 2095956
в іноземній валюті 244278 237021
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (85446) (36758)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: 44613 47101
в іноземній валюті 26159 28327
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (44390) (48049)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: 229901 158661
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (2692) 13055
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: - -
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - -
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Інвестиційна нерухомість 32527 31655
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 11751 8653
Відстрочений податковий актив - -
Основні засоби та нематеріальні активи 34274 38554
Інші фінансові активи, у т. ч.: 29014 41167
резерви під інші фінансові активи (3414) (1488)
Інші активи, у т. ч.: 3578 3390
резерви під інші активи (189) (104)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 40329 36507
Усього активів, у т. ч.: 3515759 3522213
в іноземній валюті 570950 674987
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.: 834191 910173
в іноземній валюті 147897 95713
Кошти клієнтів, у т. ч.: 2010041 1940409
кошти юридичних осіб, у т. ч.: 738914 820228
в іноземній валюті 150260 169779
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 148090 142469
в іноземній валюті 6965 25742
кошти фізичних осіб, у т. ч.: 1271127 1120181
в іноземній валюті 529199 490326
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 107080 124440
в іноземній валюті 36681 49046
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: 1954 23667
в іноземній валюті - -
Інші залучені кошти 3813 4471
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - -
Відстрочені податкові зобов'язання 383 383
Резерви за зобов'язаннями 736 448
Інші фінансові зобов'язання 30362 40454
Інші зобов'язання 5267 5998
Субординований борг - -
Зобов'язання групи вибуття - -
Усього зобов'язань, у т. ч.: 2886747 2926003
в іноземній валюті 857945 797067
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 500000 500000
Емісійні різниці 9540 9540
Незареєстровані внески до статутного капіталу - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 67207 45020
Резервні та інші фонди банку 46652 41632
Резерви переоцінки 5613 18
Усього власного капіталу 629012 596210
Усього зобов'язань та власного капіталу 3515759 3522213

Затверджено до випуску та підписано 11.07.2013
Прізвище виконавця, номер телефону вик. Н. О. Коломійченко, тел.461-82-80

 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті Звітний період Попередній період
за поточний квартал за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року за відповідний квартал попереднього року за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Відрахування до резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

 

Звіт про прибутки і збитки
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті Звітний період Попередній період
за поточний квартал за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року за відповідний квартал попереднього року за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
12345
Процентні доходи 106683 214315 110401 221152
Процентні витрати (64289) (135158) (58632) (122054)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 42394 79157 51769 99098
Комісійні доходи 5244 10404 5834 10163
Комісійні витрати (786) (1458) (826) (1415)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку - - - (3)
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості - - - -
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах (1855) (5954) 8 (2393)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 2495 1897 (4475) (2285)
Результат від операцій з іноземною валютою 1286 3802 2105 5413
Результат від переоцінки іноземної валюти (437) 1162 (170) (2474)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості - - - -
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова - - - -
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова - - - -
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (1544) (17167) (4212) (19575)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів (1397) (1948) 889 966
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (653) 10363 - -
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення - - - -
Відрахування до резервів за зобов'язаннями (178) (288) (257) (134)
Інші операційні доходи 2397 3921 1187 2472
Адміністративні та інші операційні витрати (26616) (49996) (25612) (51085)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній - - - -
Прибуток/(збиток) до оподаткування 20350 33895 26240 38748
Витрати на податок на прибуток (3480) (6688) (4295) (6335)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 16870 27207 21945 32413
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування - - - -
Прибуток/(збиток) 16870 27207 21945 32413
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: - - - -
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.03 0.05 0.04 0.06
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.03 0.05 0.04 0.06
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: - - - -
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію - - - -
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію - - - -

Затверджено до випуску та підписано 11.07.2013
Прізвище виконавця, номер телефону вик. Н. О. Коломійченко, тел.461-82-80

 

Звіт про сукупний дохід
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті Звітний період Попередній період
за поточний квартал за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року за відповідний квартал попереднього року за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
Прибуток/(збиток) за рік 16870 27207 21945 32413
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 5004 5595 (692) (369)
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів - - -
Результат переоцінки за операціями з хеджування - - - -
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності - - - -
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії - - - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом - - - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 5004 5595 (692) (369)
Усього сукупного доходу за рік, у т. ч.: 21874 32802 21253 32044
власників банку
неконтрольованої частки

Затверджено до випуску та підписано 11.07.2013
Прізвище виконавця, номер телефону вик. Т. С. Тарасенко, тел.461-82-85

 

Звіт про зміни у власному капіталі
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті Належить власникам банку Неконтро- льована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозпо- ділений прибуток усього
12345678
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/ або переглянуті стандарти і тлумачення
Скоригований залишок на початок попереднього періоду
Усього сукупного доходу
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього періоду
Усього сукупного доходу
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець звітного періоду

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті Звітний період Попередній період
123
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток сплачений
Грошові кошти, що отримані/(сплачені) від операційної діяльності, до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

 

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2 квартал 2013 року
Найменування статті Звітний період Попередній період
123
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток /(збиток) до оподаткування
Коригування:
знос та амортизація
чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
амортизація дисконту/(премії)
результат операцій з торговими цінними паперами
результат операцій з фінансовими похідними інструментами
результат операцій з іноземною валютою
(нараховані доходи)
нараховані витрати
чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди виплачені
Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону

 

Примітки до звітів

Примітка. Дивіденди ПАТ «УПБ» за перший квартал 2013 року. (Додаток 4)
1. Залишок за станом на початок періоду:
Звітний період за простими акціями - 30 тис. грн.;
Звітний період за привілейованими акціями – 1 тис.грн;
Попередній період за простими акціями – 16 тис.грн;
Попередній період за привілейованими акціями – 1 тис.грн.
2. Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду Звітний період за простими акціями – 0 тис. грн.;
Звітний період за привілейованими акціями – 0 тис.грн;
Попередній період за простими акціями – 82498 тис.грн;
Попередній період за привілейованими акціями – 2 тис.грн.
3. Дивіденди, виплачені протягом періоду
Звітний період за простими акціями – 0 тис. грн.;
Звітний період за привілейованими акціями – 0 тис.грн;
Попередній період за простими акціями – 82484 тис.грн;
Попередній період за привілейованими акціями – 2 тис.грн.
4. Залишок за станом на кінець періоду:
Звітний період за простими акціями - 30 тис. грн.;
Звітний період за привілейованими акціями – 1 тис.грн;
Попередній період за простими акціями – 30 тис.грн;
Попередній період за привілейованими акціями – 1 тис.грн.
5. Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду:
Звітний період за простими акціями –;
Звітний період за привілейованими акціями –;
Попередній період за простими акціями – ;
Попередній період за привілейованими акціями – .
Примітка. Потенційні зобов'язання банку ПАТ “УПБ” за другий квартал 2013 року. (Додаток 5)
На кінець звітного періоду в банку відсутні події, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає визначенню зобов`язання.
Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)
1. До 1 року:
Звітний період – 1 774 тис.грн.
Попередній період – 4 308 тис.грн
2. Від 1 до 5 років:
Звітний період – 31 668 тис.грн.
Попередній період – 21 475 тис.грн
3 Понад 5 років:
Звітний період – 329 тис.грн.
Попередній період – 3 151 тис.грн.
4. Усього:
Звітний період – 33 771 тис.грн.
Попередній період – 28 934 тис.грн
Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування
1. Зобов'язання з кредитування, що надані:
Звітний період – 8 923 тис.грн.
Попередній період – 10 962 тис.грн.
2. Невикористані кредитні лінії:
Звітний період – 44766 тис.грн.
Попередній період – 25 880 тис.грн.
3. Експортні акредитиви
Звітний період ---
Попередній період -151 тис.грн.
4. Імпортні акредитиви
Звітний період ---
Попередній період ---
5. Гарантії видані:
Звітний період – 39 463 тис.грн.
Попередній період – 44 377 тис.грн.
6. Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням:
Звітний період – (736) тис.грн.
Попередній період – (448) тис.грн.
7. Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву:
Звітний період – 92 416 тис.грн.
Попередній період – 80 922 тис.грн.
Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
1. Гривня:
Звітний період – 69 224 тис.грн.
Попередній період – 57 682 тис.грн.
2. Долар США:
Звітний період – 18 389 тис.грн.
Попередній період – 11 222 тис.грн.
3. Євро:
Звітний період – 4 074 тис.грн.
Попередній період – 5 942 тис.грн.
4. Інші:
Звітний період – 729 тис.грн.
Попередній період – 6 076 тис.грн.
5. Усього:
Звітний період – 92 416 тис.грн.
Попередній період – 80 922 тис.грн.
Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання
1. Торгові цінні папери ---
2. Цінні папери в портфелі банку на продаж:
Звітний період активи надані в заставу – 6 300 тис.грн;
Звітний період забезпечене зобов’язання – 3 813 тис.грн;
Попередній період активи надані в заставу – 6 300 тис.грн.;
Попередній період забезпечене зобов’язання – 4 471 тис.грн;
3. Цінні папери в портфелі банку до погашення ---
4. Інвестиційна нерухомість ---
5. Основні засоби ---
6. Інші:
Звітний період активи надані в заставу – 164 195 тис.грн;
Звітний період забезпечене зобов’язання – 173 256 тис.грн;
Попередній період активи надані в заставу – 372 305 тис.грн.;
Попередній період забезпечене зобов’язання – 273 282 тис.грн;
7. Усього:
Звітний період активи надані в заставу – 170 495 тис.грн;
Звітний період забезпечене зобов’язання – 177 069 тис.грн;
Попередній період активи надані в заставу – 378 605 тис.грн.;
Попередній період забезпечене зобов’язання – 277 753 тис.грн;
Примітка. Окремі показники діяльності банку ПАТ “УПБ” за другий квартал 2013 року (Додаток 6)
1. Регулятивний капітал банку (тис. грн.) :
На звітну дату – 597 605
Нормативні показники – 120 000
2. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%):
На звітну дату – 17,40
Нормативні показники – не < 10%
3. Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%):
На звітну дату – 17,10
Нормативні показники – не < 9%
4. Поточна ліквідність (%)
На звітну дату – 111,01
Нормативні показники - не < 40%
5. Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%):
На звітну дату – 22,80
Нормативні показники - не > 25%
6. Великі кредитні ризики (%):
На звітну дату – 286,60
Нормативні показники - не > 800%
7. Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%):
На звітну дату – 3,00
Нормативні показники - не > 5%
8. Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%):
На звітну дату – 3,87
Нормативні показники - не > 30%
9. Рентабельність активів (%):
На звітну дату – 1,61
Нормативні показники - х
10. Кредитні операції, що класифіковані за І категорією якості (тис. грн.):
На звітну дату – 364 165
Нормативні показники - х
10.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.):
На звітну дату – 6 245
Нормативні показники - х
11. Кредитні операції, що класифіковані за ІІ категорією якості (тис. грн.):
На звітну дату – 2 080 814
Нормативні показники - х
11.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.):
На звітну дату – 52 378
Нормативні показники - х
12. Кредитні операції, що класифіковані за ІІІ категорією якості (тис. грн.):
На звітну дату – 3 249
Нормативні показники - х
12.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.):
На звітну дату – 1 228
Нормативні показники - х
13. Кредитні операції, що класифіковані за ІV категорією якості (тис. грн.):
На звітну дату – 56 180
Нормативні показники - х
13.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.):
На звітну дату – 17 467
Нормативні показники – х
14. Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.):
На звітну дату – 101 618
Нормативні показники - х
14.1. Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.):
На звітну дату – 61 244
Нормативні показники - х
15. Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.):
На звітну дату – 0,05
Нормативні показники - х
16. Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:
16.1. Просту акцію:
На звітну дату –
Нормативні показники - х
16.2. Привілейовану акцію:
На звітну дату –
Нормативні показники - х
17. Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку.
На звітну дату – Товариство з обмеженою відповідальністю ”Український інвестиційно-фінансовий альянс”
Код країни 804
Відсоток у статутному капіталі –пряма участь 95,0615
опосередкована участь – 0,0000
Загальний % у статутному капіталі – 95,0615
Нормативні показники - х